«Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, Ἅγιοι Ἀνάργυροι» Δόξα… Ἦχος δ’

ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ:
Δόξα… Ἦχος δ’

Πηγὴν ἰαμάτων ἔχοντες, Ἅγιοι Ἀνάργυροι, τὰς ἰάσεις παρέχετε πᾶσι τοῖς δεομένοις, ὡς μεγίστων δωρεῶν ἀξιωθέντες, παρὰ τῆς ἀενάου πηγῆς τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ· Φησὶ γὰρ πρὸς ὑμᾶς ὁ Κύριος, ὡς ὁμοζήλους τῶν Ἀποστόλων. Ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν, κατὰ πνευμάτων ἀκαθάρτων, ὥστε αὐτὰ ἐκβάλλειν, καὶ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον, καὶ πᾶσαν μαλακίαν. Διὸ τοῖς προστάγμασιν αὐτοῦ καλῶς πολιτευσάμενοι, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν παρέχετε, ἰατρεύοντες τὰ πάθη τῶν ψυχῶν, καὶ τῶν σωμάτων ἡμῶν.

«Ἀπολυτίκιον τῶν Ἁγίων Ἀναργύρων» Ἦχος πλ. δ’ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’

Ἅγιοι Ἀνάργυροι καὶ θαυματουργοί, ἐπισκέψασθε τὰς ἀσθενείας ἡμῶν, δωρεὰν ἐλάβετε, δωρεὰν δότε ἡμῖν.

Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Ιουλίου • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΣΜΑΣ και ΔΑΜΙΑΝΟΣ, οι Ανάργυροι

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Πατρικίου εν τοις Ευάνδρου

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 2000 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 25 ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Νικομηδεία

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κτήτορας της Μονής Βαθέος Ρύακος.

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Θαυματουργός και οι συν αυτώ.

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ, ο ερημίτης

 • Ο ΑΓΙΟΣ LEONORUS (Ουαλός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Ιουλίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Προκοπίου μεγαλο­μάρ­τυ­ρος (†303)· Θεοφίλου ὁσίου τοῦ ἐκ Ζίχνης (†1548), ᾿Α­να­στασίου ἱερομ. ἐξ ᾿Ιωαν­νίνων (†1734).

 ῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ε΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

8 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

Προκοπίου μεγαλο­μάρ­τυ­ρος (†303)· Θεοφίλου ὁσίου τοῦ ἐκ Ζίχνης (†1548), ᾿Α­να­στασίου ἱερομ. ἐξ ᾿Ιωαν­νίνων (†1734).

 ῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ε΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/7/12)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

«Ἀπολυτίκιον τῶν ΙΒ’ Ἀποστόλων» Ἦχος γ’

Ἀπολυτίκιον τῶν ΙΒ’

χος γ’

πόστολοι Ἅγιοι, πρεσβεύσατε τῷ  ἐλεήμονι Θεῷ ἵνα πταισμάτων ἄφεσιν, παράσχῃ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν.

Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιουνίου


 • Η ΣΥΝΑΞΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΥΓΕΛΛΟΣ απόστολος από τους 70 (Ο’)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΕΛΙΤΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ από τη Σινώπη

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 1040 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΚΝΑΝΑΣ

 • Μνήμη των αγρίως σφαγιασθέντων υπό Κουρδικών ορδών

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιουνίου

Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιουνίου • Η ΑΓΙΑ ΑΓΡΙΠΠΙΝΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ ο Πρεσβύτερος, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ή ΔΗΜΗΤΡΙΑΝΟΣ ο Διάκονος και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Αναγνώστης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΤΟΧΙΟΣ ο Πρεσβύτερος, ΓΑΪΟΣ (ή Γαϊανός) ο ανεψιός του και τα παιδιά αυτού ΛΟΛΛΙΑ (ή Λουλώ), ΠΡΟΒΗ και ΟΥΡΒΑΝΟΣ (ή Ούρβάσιος)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΒΑΡΟΣ ο Πενταπολίτης (+ 1562)

 • Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΚΟΥ (+ 1445)

 • Η ΑΓΙΑ ETHELDREDA (Βρεττανίδα)

 • ΜΝΗΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΚΡΗΤΗ ΜΑΡΤΥΡΗΣΑΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1821

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 23ην του μηνός Ιουνίου

«Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι» Ἀπολυτίκιον Ἠχος δ’ Τῆς Ἑορτῆς Πέτρου καὶ Παύλου.

Ἀπολυτίκιον Ἠχος δ’

Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῇ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Ιουνίου 

 • ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ και ΠΑΥΛΟΣ

 • ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΕΣΒΩ ΑΓΙΩΝ

 • [Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, μάρτυρας]

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Ιουνίου

«ΕΟΡΤΗ ΧΑΡΜΟΣΥΝΟΣ» ΧΟΡΟΣ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΣΕ ΗΧΟ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Δξα Πατρί…χος πλ.β’

Ἐφραὶμ Καρίας

ορτὴ χαρμόσυνος, ἐπέλαμψε τοῖς  πέρασι σήμερον, ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων Ἀποστόλων, καὶ κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου· διὸ καὶ Ῥώμη συγχαίρει χορεύουσα. Ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἑορτάσωμεν καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί, τὴν πανσεβάσμιον ταύτην ἡμέραν, βοῶντες πρὸς αὐτούς· Χαῖρε, Πέτρε Ἀπόστολε, καὶ γνήσιε φίλε, τοῦ σοῦ διδασκάλου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Χαῖρε Παῦλε παμφίλτατε, καὶ κήρυξ τῆς πίστεως, καὶ διδάσκαλε τῆς οἰκουμένης, Ὡς ἔχον παρρησίαν, ζεῦγος ἁγιόλεκτον, Χριστὸν τὸν Θεόν ἡμῶν ἱκετεύσατε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

«Η ΠΑΝΣΕΠΤΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ» ΠΡΙΓΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ

Δόξα Πατρίχος πλ. β’

Κοσμ Μοναχο

πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων, ἐπεδήμησεν ἑορτή, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, προξενοῦσα σωτηρίαν ἡμῖν, μυστικῶς οὖν κροτήσαντες τούτοις προσείπωμεν. Χαίρετε φωστῆρες τῶν ἐν σκότει, τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ὑπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε καὶ Παῦλε, δογμάτων τῶν θείων θεμέλιοι ἀῤῥαγεῖς, φίλοι τοῦ Χριστοῦ, σκεύη τίμια, Πάρεστε μέσον ἡμῶν ἀοράτως, καταξιοῦντες δωρεῶν ἀΰλων, τοὺς τὴν ἡμῶν ἑορτήν, εὐφημοῦντας ᾄσμασι.

ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΡΙΑΣ: «ΑΝ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΙΑΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΛΙΓΑ ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ»

15 «Οταν ακούσετε ότι ο πόλεμος πιάστηκε από κάτω, τότε κοντά θά είναι. Άν ο πόλεμος πιαστή από κάτω, λίγα θά πάθετε· άν πιαστή από πάνω, θά καταστραφήτε».
Συνέχεια ανάγνωσης ΠΑΤΡΟΚΟΣΜΑΣ ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ & ΠΟΛΕΜΟ ΣΥΡΙΑΣ: «ΑΝ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ ΠΙΑΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΛΙΓΑ ΘΑ ΠΑΘΕΤΕ»

Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Ιουνίου • ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥΡΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΠΠΙΑΣ

 • Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ο Μάγιστρος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΟΥΛΚΙΑΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ο ιατρός

 • ΤΑ ΑΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΩΫΣΗΣ, ο Αναχωρητής

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΓΟΣ, επίσκοπος Λιβύης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ70 ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Σκυθοπόλει

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Γαλατία

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΓΝΟΣ

 • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΕΡΓΙΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Ιουνίου

Jonathan Jackson: «Εὐχαριστῶ τοὺς Ἁγιορεῖτες Μοναχοὺς ποὺ προσεύχονται ἀδιαλείπτως γιὰ τὸν κόσμο»

Στὸ παραπάνω βίντεο δεῖτε τὸν παγκοσμίου  φήμης ἠθοποιὸ νὰ  κάνει τὸν Σταυρό του καὶ νὰ εὐχαριστεῖ τὴν Ἁγία Τριάδα  κατὰ τὴ διάρκεια τῆς ἀπονομῆς τῶν Βραβείων Emmy μπροστὰ σὲ ἑκατοντάδες ἄλλους  ἠθοποιοὺς καὶ ὑπὸ τὸ βλέμμα ἑκατομμυρίων τηλεθεατῶν. Στὸ τέλος μάλιστα τὴ  σύντομης ὁμιλίας τοῦ εὐχαριστεῖ θερμά τους Ἁγιορεῖτες μοναχοὺς ποὺ προσεύχονται  γιὰ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὴ κι ἂν εἶναι ὁμολογία πίστεως!
ΠΗΓΗ: http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr

Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑΕΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΜΠΙΝ

15 Τη Θεία Λειτουργία την ημέρα μνήμης των 222 Κινέζων μαρτύρων υπέρ Χριστό μερτυρύσαντες το 1900, στις 24 Ιουνίου 2012, τέλεσε στον Ιερό Ναό Αγίας Σκέπης της Παναγίας στο Χαρμπίν ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκ Ιλαρίωνας, Πρόεδρος του Τμήματος Εξωτερικών Εκκλησιαστικών Σχέσεων του Πατριαρχείου Μόσχας. Σημειωτέον, ότι ο Σεβασμιώτατος κ. Ιλαρίωνας επισκέφθηκε την Κίνα κατόπν ευλογίας του Αγιωτάτου Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών Κυρίλλου και προσκλήσεως της Κρατικής Διεύθυνσης της ΛΔΚ για θέματα θρησκείας (ΚΔΘΘ).

Συνέχεια ανάγνωσης Η ΠΡΩΤΗ ΑΡΧΙΕΡΑΤΙΚΗ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑΕΤΙΑ ΣΤΟ ΧΑΡΜΠΙΝ

Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Ιουνίου


 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΜΨΩΝ, ο Ξενοδόχος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΕΚΤΟΣ

 • Διήγηση Συνεσίου Επισκόπου Κυρήνης για κάποιο Ευάγριο φιλόσοφο και τριακόσια λίτρα χρυσού.

 • Η ΑΓΙΑ ΙΩΑΝΝΑ, η Μυροφόρος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, ο ερημίτης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΜΑΡΚΙΟΣ και ΜΑΡΚΙΑ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΙΕΡΙΟΣ Ιερομάρτυρας Πρεσβύτερος Αντιοχείας

 • Τη πρώτη Κυριακή, μεταξύ 23ης και 30ής Ιουνίου μηνός, εν Μηθύμνη μνήμην επιτελούμεν της ανακομιδής των ιερών λειψάνων της όσιας μητρός ημών Θεοκτίστης (1960).

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Ιουνίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μνμη τν γων κα θαυματουργν ναργρων, Κοσμ καὶ Δαμιανο,
τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων (+284)

῏Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Δ’.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Μνμη τν γων κα θαυματουργν ναργρων, Κοσμ καὶ Δαμιανο,
τῶν ἐν Ῥώμῃ τελειωθέντων (+284)

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/06/12)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ

Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Ιουνίου • Ο ΟΣΙΟΣ ΔΑΒΙΔ από τη Θεσσαλονίκη

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ επίσκοπος Γοτθίας

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΝΘΙΩΝ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΑΒΙΔ, ο νέος Οσιομάρτυρας

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΡΑΠΩΝ, ΜΑΚΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΚΙΟΣ και ΜΑΡΚΙΑ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 26ην του μηνός Ιουνίου