Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Φεβρουαρίου


https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/02/01.jpg

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΤΡΥΦΩΝ και προεόρτια της ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ο εν Γαλατία

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΕΝΔΙΜΙΑΝΟΣ (ή Βενδεδιανός)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ο Όμολογητής

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ ο Ομολογητής

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΙΩΝ και ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΑΡΙΩΝ

 • Η ΑΓΙΑ ΠΕΡΠΕΤΟΥΑ και οι συν αυτή ΣΑΤΥΡΟΣ, ΡΕΥΚΑΤΟΣ, ΣΑΤΟΡΝΙΛΟΣ, ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ ΚΑΙ ΦΗΛΙΚΙΤΑΤΗ

 • ΕΓΚΑΙΝΙΑ (ΝΑΟΥ) ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ εν Άρμουλαδή (ή Άρμολαδή)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ εκ Ναυπλίου

 • Η ΑΓΙΑ BRIDGIT (Βρεταννίδα)

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΑΔΕΛΦΟΙ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, ΣΥΜΕΩΝ Ο ΝΕΟΣ ΣΤΥΛΙΤΗΣ ΚΑΙ ΔΑΒΙΔ Ο ΜΟΝΑΧΟΣ

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Φεβρουαρίου

Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Ιανουαρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/31.jpg • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΡΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ οι Ανάργυροι, και ή ΑΓΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ με τις τρεις θυγατέρες της ΘΕΟΔΟΤΗ, ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ και ΕΥΔΟΞΙΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΥΪΚΤΩΡΙΝΟΣ, ΟΥΪΚΤΩΡ, ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ, ΚΛΑΥΔΙΟΣ, ΔΙΟΔΩΡΟΣ, ΣΑΡΑΠΙΝΟΣ και ΠΑΠΠΙΑΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΤΡΥΦΑ1ΝΗ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ο Αρδουνης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ ο Νέος εν Πάρω

Αναλυτικά

  Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 31ην του μηνός Ιανουαρίου

«Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων∙» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΗ

Δόξα… Ἦχος πλ. α’

Σαλπίσωμεν ἐν σάλπιγγι ᾀσμάτων∙ χορεύσωμεν ἑόρτια, καὶ σκιρτήσωμεν ἀγαλλόμενοι, ἐν τῇ πανδήμῳ πανηγύρει τῶν Διδασκάλων ἡμῶν, Βασιλεῖς καὶ Ἄρχοντες συντρεχέτωσαν, καὶ τοὺς Ἱεράρχας κροτείτωσαν ἐν ὕμνοις, ὡς δογμάτων βλύσαντας, ποταμοὺς ὑπερμεγέθεις, τρεῖς καλλιρρόους ἀειζώους τοῦ Πνεύματος∙ ποιμένες καὶ Διδάσκαλοι, τοὺς τῆς σεπτῆς Τριάδος, τρισσοὺς Ἱερομύστας, συνελθόντες εὐφημήσωμεν∙ οἱ φιλόσοφοι τοὺς σοφούς, οἱ Ἱερεῖς τοὺς ποιμένας, οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς προστάτας, οἱ πένητες τοὺς πλουτιστάς, οἱ ἐν θλίψεσι τοὺς παραμυθοῦντας, τοὺς συνοδίτας οἱ ὁδοιπόροι, οἱ ἐν θαλάσσῃ τοὺς κυβερνήτας, οἱ πάντες τοὺς πανταχοῦ θερμῶς προφθάνοντας, θείους Ἀρχιεράρχας, ἐγκωμιάζοντες οὕτως εἴπωμεν∙ Πανάγιοι Διδάσκαλοι, σπεύσατε ἐξελεῖν τοὺς πιστούς, ἐκ τῶν τοῦ βίου σκανδάλων, καὶ ῥῦσαι κολάσεων, τῶν αἰωνίων ἡμᾶς.

«ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΦΩΣΤΗΡΑΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ ΗΧΟΣ Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α’

Τοὺς τρεῖς μεγίστους φωστῆρας τῆς τρισηλίου Θεότητος, τοὺς τὴν οἰκουμένην ἀκτῖσι δογμάτων θείων πυρσεύσαντας∙ τοὺς μελιρρύτους ποταμοὺς τῆς σοφίας, τούς τὴν κτίσιν πᾶσαν θεογνωσίας νάμασι καταρδεύσαντας∙ Βασίλειον τὸν μέγαν, καὶ τὸν Θεολόγον Γρηγόριον, σὺν τῷ κλεινῷ Ἰωάννῃ, τῷ τὴν γλώτταν χρυσορρήμονι∙ πάντες οἱ τῶν λόγων αὐτῶν ἐρασταί, συνελθόντες ὕμνοις τιμήσωμεν∙ αὐτοὶ γὰρ τῇ Τριάδι, ὑπὲρ ὑμῶν ἀεὶ πρεσβεύουσιν.

Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιανουαρίου

https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/01/30.jpg


  https://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/01/30b.jpg

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΙΕΡΑΡΧΕΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΠΠΟΛΥΤΟΣ πάπας Ρώμης, ΚΕΝΣΟΥΡΙΝΟΣ, ΣΑΒΙΝΟΣ (ή Σαβαΐνος), ΧΡΥΣΗ ( ή Αύρα), ΦΗΛΙΞ, ΜΑΞΙΜΟΣ, ΕΡΚΟΥΛΙΟΣ (ή Έρκουλίνος), ΒΕΝΕΡΙΟΣ, ΣΤΥΡΑΚΙΟΣ, ΜΗΝΑΣ, ΚΟΜΟΔΟΣ, ΕΡΜΗΣ, ΜΑΥΡΟΣ, ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΡΟΥΣΤΙΚΟΣ, ΜΟΝΑΓΡΙΟΣ, ΑΜΑΝΔΙΝΟΣ, ΟΛΥΜΠΙΝΟΣ (ή Ολύμπιος), ΚΥΠΡΟΣ, ΘΕΟΔΩΡΟΣ τριβούνιος, ΜΑΞΙΜΟΣ πρεσβύτερος, ΑΡΧΕΛΑΟΣ διάκονος, ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ή Κυρίνος) επίσκοπος, ΜΑΞΙΜΟΣ άλλος πρεσβύτερος.

 • Η ΑΓΙΑ ΧΡΥΣΗ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ ο Νέος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ο εκ Μυτιλήνης

 • Της Παναγίας Θεοτόκου, πέραν της Γωργίας.

 • Ανάμνησις ευρέσεως εν Τήνω της ιεράς εικόνος της Ευαγγελιστρίας το 1823.

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 30ην του μηνός Ιανουαρίου

Aγιος Νεκτάριος «Εμφάνιση στην Ρουμανία»

Σάγιος νεκτάριοςε ένα χωριό της Ρουμανίας δεν υπήρχε ιερέας, και οι κάτοικοι πήγαιναν συχνά στον Πατριάρχη με το αίτημα, την πλήρωση της κενής θέσης.

Όμως ο Πατριάρχης δεν είχε την δυνατότητα να ικανοποιήσει το αίτημα των ανθρώπων.

Πήγαιναν και ξαναπήγαιναν οι κάτοικοι, αλλά, τίποτε ο Πατριάρχης τους έλεγε τα ίδια λόγια, ότι δεν έχω ιερέα να σας στείλω στο χωριό.

Εντωμεταξύ άλλοι πέθαιναν αδιάβαστοι, άλλοι είχαν γυναίκες και παιδιά χωρίς γάμο, τα παιδιά και οι μεγάλοι ήταν αβάπτιστοι.

Μια μέρα σταμάτησε έξω από τον Ναό ένα αυτοκίνητο και κατέβηκε ένας ιερέας όλο το χωριό ανάστατο ήρθε παπάς φώναζαν.

Συνέχεια ανάγνωσης Aγιος Νεκτάριος «Εμφάνιση στην Ρουμανία»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ) (2014)

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹ ΛΟΥΚΑ (Ἀσώτου).

 Παμφίλου μάρτυρος κα τν σν ατ.

Η­­χος α΄, ωθινν α΄

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ) (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ) (2014)

 

asotos

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΖʹΛΟΥΚΑ (σώτου).

 Παμφίλου μάρτυρος κατνσνατ.

Η­­χος α΄, ωθινν α΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (15/02/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ) (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου).

 Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς. Νικηφόρου μάρτυρος.

῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄

Ypapadi-Damaskinou

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ  2014

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙϚʹ ΛΟΥΚΑ (Τελώνου καὶ Φαρισαίου).

 Ἡ ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς, Νικηφόρου μάρτυρος,

῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ια΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (08/02/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

Ypapadi-Damaskinou

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ, ἐν ᾗ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἑορτάζομεν, ὅτε ἐδέξατο αὐτὸν σαρκὶ Συμεὼν ὁ πρεσβύτης ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτοῦ.

῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ι΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ (2014)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (2014)

2 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014

† ΚΥΡΙΑΚΗ, ἐν ᾗ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΥΠΑΠΑΝΤΗΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΣΩΤΗΡΟΣ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ἑορτάζομεν, ὅτε ἐδέξατο αὐτὸν σαρκὶ Συμεὼν ὁ πρεσβύτης ἐν ταῖς ἀγκάλαις αὐτοῦ.

Ηχος βαρς, ωθινν ι΄.

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (01/02/14)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ (2014)

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Ιανουαρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/29.jpg


 • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΙΓΝΑΤΙΟΥ του ΘΕΟΦΟΡΟΥ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΦΙΛΟΘΕΟΣ, ΥΠΕΡΕΧΙΟΣ, ΑΒΙΒΟΣ, ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ, ΡΩΜΑΝΟΣ, ΙΑΚΩΒΟΣ και ΠΑΡΗΓΟΡΙΟΣ οι εν Σαμοσάτοις τελειωθέντες

 • ΟΙ ΑΠΟΙ ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ επίσκοπος, ΛΟΥΚΑΣ διάκονος και ΜΩΚΙΟΣ αναγνώστης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΑΡΒΗΛΟΣ και ΒΕΒΑΙΑ οι αύτάδελφοι.

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΡΣΙΜΑΙΟΣ ο Όμολογητής επίσκοπος Εδέσσης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΦΡΑΑΤΗΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΚΕΨΙΜΑΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο Χιοπολίτης

 • Ο ΑΓΙΟΣ GILDAS THE WISE

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Ιανουαρίου

Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Ιανουαρίουhttps://i0.wp.com/www.pigizois.net/sinaxaristis/01/28.jpg

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΕΦΡΑΙΜ ο Σύρος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΣΑΑΚ, ο Σύρος.

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΛΛΑΔΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ο Ασκητής

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ο Πάριος

 • ΟΙ ΑΓΙΕΣ ΜΗΤΕΡΑ και ΘΥΓΑΤΕΡΑ

 • Η ΑΓΙΑ ΧΑΡΙΣ

 • ΜΝΗΜΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΗΜΙΤΩΝ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ο Ιβηροσκητιώτης

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Ιανουαρίου

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος πλ. δ’ 

Ἡ τοῦ στόματός σου καθάπερ πυρσὸς ἐκλάμψασα χάρις, τὴν οἰκουμένην ἐφώτισεν· ἀφιλαργυρίας τῷ κόσμῳ θησαυροὺς ἐναπέθετο, τὸ ὕψος ἡμῖν τῆς ταπεινοφροσύνης ὑπέδειξεν. Ἀλλὰ σοῖς λόγοις παιδεύων, Πάτερ, Ἰωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τῷ Λόγῳ Χριστῷ τῷ Θεῷ, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

«ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄»ΟΣΙΕ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡ»

Ἦχος πλ. β’

Ὅσιε τρισμάκαρ, Ἁγιώτατε Πάτερ, ὁ Ποιμὴν ὁ καλός, καὶ τοῦ Ἀρχιποίμενος Χριστοῦ Μαθητής, ὁ τιθεὶς τὴν ψυχὴν ὑπὲρ τῶν προβάτων, αὐτὸς καὶ νῦν πανεύφημε, Ἰωάννη Χρυσόστομε, αἴτησαι πρεσβείαις σου, δωρηθῆναι ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Ιανουαρίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/01/27.jpg


 

 • Η ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

 • ΑΓΙΑ ΜΑΡΚΙΑΝΗ ή βασίλισσα

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΛΑΥΔΙΝΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ ο Αιγύπτιος

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ο Στυλίτης πού ασκήτευσε στο όρος Σάγματα της Βοιωτίας

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ο εν Κων/πόλει

 • Ο άγιος Δημητριανός της Ταμασού, ο θαυματουργός

 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 27ην του μηνός Ιανουαρίου

ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΟΣΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΕΙΑΣ ΑΥΤΟΥ

 

Ψαλλομένη  τῇ 26η Ἰανουαρίου
 
Ποίημα Νικολάου Καλοσπύρου (1997)