» ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄» «ΤΗΣ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗΣ ΜΑΡΙΑΣ» ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

ΕΩΘΙΝΟΝ Γ’ Ἦχος γ’

Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασι πιστούμενοι. Διὸ οἱ φωτισθέντες δι’ αὐτῶν δοξάζομέν σου, τὴν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, φιλάνθρωπε Κύριε.

«ΠΩΣ ΜΗ ΘΑΥΜΑΣΩΜΕΝ» ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

ΤΟ ΔΟΓΜΑΤΙΚΟ ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ ΤΟΥ Γ΄ΗΧΟΥ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ:

«Πῶς μὴ θαυμάσωμεν, τὸν θεανδρικόν σου Τόκον Πανσεβάσμιε; πεῖραν γὰρ ἀνδρὸς μὴ δεξαμένη Πανάμωμε, ἔτεκες ἀπάτορα Υἱὸν ἐν σαρκί, τὸν πρὸ αἰώνων ἐκ Πατρός γεννηθέντα ἀμήτορα, μηδαμῶς ὑπομείναντα τροπήν, ἢ φυρμόν, ἢ διαίρεσιν, ἀλλ’ ἑκατέρας οὐσίας τὴν ἰδιότητα, σώαν φυλάξαντα. Διὸ Μητροπάρθενε Δέσποινα, αὐτόν ἱκέτευε σωθῆναι, τὰς ψυχὰς τῶν ὀρθοδόξως, Θεοτόκον ὁμολογούντων σε».

«ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ» ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΨΑΛΛΕΙ Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ:
Δόξα… Ἦχος πλ. δ

Κύριε, τὸν Παράλυτον οὐχ ἡ κολυμβήθρα ἐθεράπευσεν, ἀλλ’ ὁ σὸς λόγος ἀνεκαίνισε, καὶ οὐδὲ ἡ πολυχρόνιος αὐτῷ ἐνεπόδισε νόσος, ὅτι τῆς φωνῆς σου ὀξυτέρα ἡ ἐνέργεια ἐδείχθη, καὶ τὸ δυσβάστακτον βάρος ἀπέρριψε, καὶ τὸ φορτίον τῆς κλίνης ἐβάστασεν, εἰς μαρτύριον τοῦ πλήθους τῶν οἰκτιρμῶν σου, δόξα σοι.

«ΕΝ ΤΗ ΣΤΟΑ ΤΟΥ ΣΟΛΟΜΩΝΤΟΣ» ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ο ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ ΨΑΛΛΕΙ ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ:
Δόξα… Ἦχος πλ. δ’

Ἐν τῇ Στοᾷ τοῦ Σολομῶντος, ἐκεῖ κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων, καὶ μεσούσης τῆς Ἑορτῆς, εὗρεν ὁ Χριστὸς ὀκτὼ καὶ τριάκοντα ἐτῶν παράλυτον κείμενον, δεσποτικῇ φωνῇ λέγει πρὸς αὐτόν· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ὁ ἀσθενῶν ἀπεκρίνατο· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν, ὁ δὲ λέγει πρὸς αὐτόν· Ἆρόν σου τὴν κλίνην, ἴδε, ὑγιὴς γέγονας, μηκέτι ἁμάρτανε. Τῆς Θεοτόκου πρεσβείαις Κύριε, κατάπεμψον ἡμῖν τὸ μέγα ἔλεος.

«ΑΝΕΒΗ Ο ΙΗΣΟΥΣ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ

Ο ΑΕΙΜΝΗΣΤΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΣ ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΨΑΛΛΕΙ ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ:
Δόξα… Ἦχος πλ. α’

Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, ἐπὶ τῇ Προβατικῇ κολυμβήθρᾳ, τῇ λεγομένῃ κατὰ Ἰουδαίους Βηθεσδά, πέντε στοὰς ἐχούσῃ· ἐν ταύταις γὰρ κατέκειτο πλῆθος τῶν ἀσθενούντων. Ἄγγελος γὰρ τοῦ Θεοῦ, κατὰ καιρὸν ἐπιφοιτῶν, διετάραττεν αὐτήν, καὶ ῥῶσιν ἐχαρίζετο τοῖς προσιοῦσιν ἐν πίστει. Καὶ ἰδὼν ὁ Κύριος χρονιοῦντα ἄνθρωπον, λέγει πρὸς αὐτόν· θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; ὁ ἀσθενῶν ἀπεκρίνατο· Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα, ὅταν ταραχθῇ τὸ ὕδωρ, βάλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν· ἰατροῖς κατηνάλωσα τὸν ἅπαντά μου βίον, καὶ ἐλέους τυχεῖν οὐκ ἠξιώθην. Ἀλλ’ ὁ ἰατρὸς τῶν ψυχῶν καὶ τῶν σωμάτων λέγει πρὸς αὐτόν· Ἆρόν σου τὸν κράββατον καὶ περιπάτει, κηρύττων μου τὴν δύναμιν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος ἐν τοῖς πέρασιν.

Πως θα φανταζόσασταν ένα τρένο πάνω στο οποίο υπάρχει μια Εκκλησία καθώς και ένα Νοσοκομείο;

Ρωσικό τρένο λειτουργεί ως φορητή ιατρική μονάδα και ορθόδοξος ναός για τις ανάγκες των Σιβηρικών πόλεων

Το τρένο Δόκτωρ Voino-Yasenecky Άγιος Λούκας (Saint Luka) λειτουργεί ως ένα δωρεάν, μετακινούμενο συμβουλευτικό και διαγνωστικό ιατρικό κέντρο το οποίο μετάφερει ετησίως ιατρούς και ιατρικό προσωπικό από την κύρια περιφερειακή πόλη Krasnoyarsk της Ρωσίας σε μακρινούς οικισμούς των περιοχών Krasnoyarsk και Khakassia στην Σιβηρία όπου τα νοσοκομεία και οι κλινικές είναι «σπάνιες».

ΠΕΡΙΕΡΓΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟ ΙΕΡΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗ ΠΑΤΜΟ !!

Την φωτογραφία μου την έστειλε ένας φίλος από την Κω.
Πρόκειται για μία φωτογραφία που έχει τραβήξει στις  20 Αυγούστου.
Στο σπήλαιο της αποκαλύψεως της Πάτμου, όπως μου διηγήθηκε ο κ. Ιωάννης Πλαστουργός, άναψε ένα κερί και η ευχή που έκανε μέσα του, ήταν να σωθεί η Ελλάδα μας από τα νύχια των αρπακτικών που την λυμαίνονται και από τους προδότες που την ξεπουλάνε κάθε μέρα που περνά. Και επίσης  να αποκτήσει ξανά την περηφάνια και τη θέση που της αξίζει στον κόσμο!

Τελειώνοντας θέλησε να φωτογραφίσει το χώρο και δείτε τι αποκαλύφθηκε… Μια ολοστρόγγυλη φωτεινή λευκή σφαίρα!

Την φωτογραφία την έδειξε σε ένα φίλο του φωτογράφο και του είπε ότι είναι αδύνατον να είναι αντανάκλαση από το φλας μέσα στο σπήλαιο!
Ο ίδιος αλλά και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πρόκειται για θαύμα.

Ο Κύριος κάτι θέλει να μας πει!

Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Μαΐου


 • Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΙΕΡΕΜΙΑΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΒΑΤΑΣ ο Πέρσης Ιερομάρτυρας

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ

 • Η ΟΣΙΑ ΙΣΙΔΩΡΑ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ

 • ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

 • ΜΝΗΜΗ ΣΕΙΣΜΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΦΡΙΚΑΝΟΣ Επίσκοπος Λουγδούνου 

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ο ίερομάρτυρας και «οι συν αυτώ»

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ο Θαυματουργός

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ (+ 1793) Αρχιεπίσκοπος Πάφου της Κύπρου.

 • Ο ΝΕΟΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΑΣ ΑΚΑΚΙΟΣ από το Νεοχώρι Θεσσαλονίκης

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ο Χίος

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΘΥΜΙΟΣ ο Πελοποννήσιος και ΙΓΝΑΤΙΟΣ ο νέος όσιομάρτυρας

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΑΦΝΟΥΤΙΟΣ Μποραβίας (Ρώσος)

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ Ηγούμενος Ι. Μονής Αγίας Τριάδος εν Μπολτίνσκ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ASARH (Ουαλός)


Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Μαΐου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Υπάρχουν πολλοί ανάμεσά μας που ακόμη και σήμερα ισχυρίζονται ότι ο χριστιανισμός δεν έχει δώσει στην γυναίκα την θέση που της αξίζει. Επικαλούνται διάφορες δικαιολογίες για τις απόψεις τους αυτές, όπως ότι οι γυναίκες δεν γίνονται ιερείς, ή ότι  υπάρχουν άβατα όπως το Άγιον Όρος.  Μια μεγαλοπρεπής  απάντηση σε όλα αυτά  δίνει η θέση της Παναγίας μας, πάνω και από τους αγγέλους, αλλά και το πλήθος των αγίων, οσίων, μαρτύρων γυναικών που κοσμούν την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Ανάμεσά τους και οι Μυροφόρες που τιμούμε σήμερα και που πρώτες αξιώθηκαν να λάβουν το μήνυμα της Αναστάσεως του Χριστού μας. Μπορεί λοιπόν κάποιος να ισχυρίζεται ακόμη και σήμερα  ότι δεν τιμάται η γυναίκα στην ζωή της Εκκλησίας μας σαν ισότιμο πρόσωπο με τον άνδρα, ότι δεν έχει λάβει την δόξα και τιμή που της πρέπει;

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Εoρτάζοντες την 30ην του μηνός Απριλίου

 


 

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ αδελφός Ιωάννου του Θεολόγου

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΛΗΜΗΣ ο υμνογράφος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ

 • ΕΥΡΕΣΙΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΩΣ επισκόπου Αμασείας.

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΤΟΣ επίσκοπος Ευρείας

 • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΑΣ ΑΡΓΥΡΗΣ

 • ΑΝΑΚΟΜΙΔΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Νεομάρτυρα του Βυζαντίου

 • Ο ΑΓΙΟΣ ERCONWALD.  (Άγγλοσάξωνας)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εoρτάζοντες την 30ην του μηνός Απριλίου

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Κοντάκιον Αὐτόμελον

Ἦχος β’

Τὸ Χαῖρε ταῖς Μυροφόροις φθεγξάμενος, τὸν θρῆνον τῆς προμήτορος Εὔας κατέπαυσας, τῇ Ἀναστάσει σου, Χριστὲ ὁ Θεός, τοῖς Ἀποστόλοις δὲ τοῖς σοῖς κηρύττειν ἐπέταξας, ὁ Σωτὴρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος.

Ὁ Οἶκος

Ἐπὶ τὸν τάφον σου Σωτήρ, αἱ Μυροφόροι πορευόμεναι, πρὸς ἑαυτὰς διηπόρουν τῷ νοΐ, καὶ ἐφθέγγοντο. Τίς ἡμῖν τὸν λίθον ἀποκυλίσει τοῦ μνήματος; Καὶ ἀναβλέψασαι, ὁρῶσιν ὅτι ὁ λίθος ἀποκεκύλισται, τῇ μορφῇ δὲ τοῦ Ἀγγέλου σὺν τῇ στολῇ ἐθαμβοῦντο, συνείχοντο δὲ τρόμῳ, καὶ φεύγειν ἐνόμιζον, καὶ πρὸς αὐτὰς ὁ νεανίσκος ἐβόησε. Μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, ὃν ζητεῖτε, ἀνέστη, δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον, ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ, καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι, ἀπαγγείλατε τοῖς Μαθηταῖς· ὁ Σωτὴρ ἐξανέστη τοῦ μνήματος.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

Εoρτάζοντες την 29ην του μηνός Απριλίου


 

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΙΑΣΩΝ και ΣΩΣΙΠΑΤΡΟΣ οι Απόστολοι

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΠΤΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΣΑΤΟΡΝΙΝΟΣ, ΙΑΚΙΣΧΟΛΟΣ, ΦΑΥΣΤΙΑΝΟΣ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ, ΜΑΡΣΑΛΙΟΣ, ΕΥΦΡΑΣΙΟΣ και ΜΑΜΜΙΝΟΣ ή ΜΑΜΜΟΣ

 • Η ΑΓΙΑ ΚΕΡΚΥΡΑ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΥΣΕΒΙΟΣ, ΖΗΝΩΝ, ΒΙΤΑΛΙΟΣ και ΝΕΩΝ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΥΝΤΙΑΝΟΣ και ΑΤΤΙΚΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο Καλοκτένης, Μητροπολίτης Θηβών

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ο Αίθίοψ (+ 1οςαι.)

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΑΓΑΠΙΟΣ επίσκοπος Νουμιδίας (+ 259)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εoρτάζοντες την 29ην του μηνός Απριλίου

Εoρτάζοντες την 28ην του μηνός Απριλίου

 

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΕΝΝΕΑ ΜΑΡΤΥΡΕΣ, πού μαρτύρησαν στην Κύζικο ΘΕΟΓΝΙΣ, ΡΟΥΦΟΣ, ΑΝΤΙΠΑΤΡΟΣ, ΘΕΟΣΤΙΧΟΣ, ΑΡΤΕΜΑΣ, ΜΑΓΝΟΣ, ΘΕΟΔΟΥΛΟΣ (κατ’ άλλους ΘΕΟΔΟΤΟΣ), ΘΑΥΜΑΣΙΟΣ και ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ

 • ΔΙΗΓΗΣΗ ΘΑΥΜΑΤΟΣ πού έγινε στην Καρθαγένη της Αφρικής

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΕΜΝΩΝ ο θαυματουργός

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΑΥΞΙΒΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ Επίσκοπος Ρώσος (+ 1120)

 • [Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ μάρτυρας]

 • [Ο ΟΣΙΟΣ ΑΓΑΘΩΝ]

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εoρτάζοντες την 28ην του μηνός Απριλίου

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

13 ΜΑΪΟΥ 2012

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

Κυριακῇ Ε’ ἀπὸ τοῦ Πάσχα, τὴν τῆς Σαμαρείτιδος ἑορτὴν ἑορτάζομεν.

Ἦχος δ΄ – Ἑωθινόν Ζ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

8 ΜΑΪΟΥ 2012

ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Μνήμη τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καὶ Εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου, φίλου, ἠγαπημένου καὶ παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, ἤτοι, ἡ σύναξις τῆς Ἁγίας κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ μάννα.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ