ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ.

«νμνησις τς π το παραδεσου ξορας το πρωτοπλστου ᾿Αδμ». ᾿Αλεξου σ. το νθρπου το Θεο (†411).

 Ηχος πλ. δ΄, ωθινν η΄

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

17 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ.

«νμνησις τς π το παραδεσου ξορας το πρωτοπλστου ᾿Αδμ». ᾿Αλεξου σ. το νθρπου το Θεο (†411).

 Ηχος πλ. δ΄, ωθινν η΄

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/03/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Σάββατον.

῾Ησυχίου μάρτυρος. Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνείας Κύπρου (†326), Εὐθαλίας παρθενομάρτυρος (†252). Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ (†1932).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

Οικογένεια από το Ιράν ασπάστηκε την Ορθοδοξία!

iran1

ROMFEA.GR | Την προσωπική τους πεντηκοστή ζει μια οικογένεια από το Ιράν, η οποία ασπάστηκε την Ορθοδοξία.

Σύμφωνα με πληροφορίες η οικογένεια το περασμένο καλοκαίρι γνώρισε δύο Ιερείς της Ρωσικής Εκκλησίας, από τους οποίους ενθουσιάστηκε για τα όσα άκουσε για τον Χριστιανισμό.

Μετά από ώριμη σκέψη η οικογένεια αποφάσισε να ασπαστεί την Ορθοδοξία, μαζί και τα μικρά παιδιά που έχουν φέρει στο κόσμο.

Το περασμένο Σάββατο, 23 Φεβρουαρίου η οικογένεια, επισκέφθηκε το Ισλαμαπάντ όπου στο σπίτι του ιερέα ασπάστηκαν την ορθοδοξία.

iran2

ΠΗΓΗ:http://www.romfea.gr/ektakta-nea-2/15763-2013-02-26-00-29-18

Ξέσπασμα Οικουμενικού Πατριάρχη κατά Τουρκίας!

bartholomaios

“Ξέσπασε” ο Οικουμενικός Πατριάσχης Βαρθολομαίος κατά της Τουρκίας για την αντιμετώπιση του θέματος του ανοίγματος της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης, τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την θρησκευτική και εκπαιδευτική ελευθερία των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης σε μια πολύ ενδιαφέρουσα – και εφ όλης της ύλης – μεγάλη συνέντευξη έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στην τουρκική εφημερίδα Milliyet η οποία και την δημοσίευσε σε δύο μέρη – χθές και σήμερα.

Την συνέντευξη την οποία η εφημερίδα προβάλει πολύ, πήρε η συνεργάτιδα της εφημερίδας κ. Πελίν Μπατού ( κόρη του πρώην Πρέσβη Ινάλ Μπατού) .

Συνέχεια ανάγνωσης Ξέσπασμα Οικουμενικού Πατριάρχη κατά Τουρκίας!

«ΠΑΤΕΡ ΑΓΑΘΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ (ΕΙΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΑΙΩΝΙΟΝ) ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

Ἦχος πλ. β’

Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι’ ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους σου χεῖρας ἁπλώσας, ἵνα τοῦ δεινοῦ θηρὸς ἀφαρπάσῃς με, καὶ τὴν πρώτην καταστολὴν ἐπενδύσῃς με, ὡς μόνος πολυέλεος.

«Ὢ πόσων ἀγαθῶν» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΗΧΟΣ Β΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

Ἦχος β’

Ὢ πόσων ἀγαθῶν, ὁ ἄθλιος ἐμαυτὸν ἐστέρησα! ὢ ποίας βασιλείας ἐξέπεσα ὁ ταλαίπωρος ἐγώ! τὸν πλοῦτον ἠνάλωσα, ὅν περ ἔλαβον, τὴν ἐντολὴν παρέβην. Οἴμοι τάλαινα ψυχὴ! τῷ πυρὶ τῷ αἰωνίῳ λοιπὸν καταδικάζεσαι· διὸ πρὸ τέλους βόησον Χριστῷ τῷ Θεῷ. Ὡς τὸν Ἄσωτον δέξαι με υἱόν, ὁ Θεός, καὶ ἐλέησόν με.

«Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

 

Ἐλέησόν με ὁ Θεὸς κατὰ τὸ μέγα ἔλεός σου καὶ κατὰ τὸ πλῆθος τῶν οἰκτιρμῶν σου, ἐξάλειψον τὸ ἀνόμημά μου.

 

Ἦχος πλ. β’

Τὰ πλήθη τῶν πεπραγμένων μοι δεινῶν, ἐννοῶν ὁ τάλας, τρέμω τὴν φοβερὰν ἡμέραν τῆς κρίσεως· ἀλλὰ θαρρῶν εἰς τὸ ἔλεος τῆς εὐσπλαγχνίας σου, ὡς ὁ Δαυῒδ βοῶ σοι· Ἐλέησόν με ὁ Θεός, κατὰ τὸ μέγα σου ἔλεος.

 

«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε» ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄ ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

Ἦχος πλ. δ’

Καὶ νῦν… Θεοτοκίον

Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε· αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.

 

Η Ορθοδοξία στην τουρκία σήμερα. Συνέντευξη ενός τούρκου φοιτητή… Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ!

Ο Ωζ Άγγελος-Σεντάτ, φοιτητής της πολιτικής επιστήμης και ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου, σε συνέντευξή του στην Πεμπτουσία μιλά για την Ορθοδοξία στην Τουρκία σήμερα.

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

«Μνεία τῆς δευτέρας

καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι-

στοῦ». Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 5

μαρτύρων (†251). ᾿Αναστασίας τῆς πατρικίας, Μιχαὴλ

Μαυροειδῆ νεομάρτ. τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει (†1544).

  ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ζ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

10 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ.

«Μνεία τῆς δευτέρας

καὶ ἀδεκάστου παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χρι-

στοῦ». Κοδράτου τοῦ ἐν Κορίνθῳ καὶ τῶν σὺν αὐτῷ 5

μαρτύρων (†251). ᾿Αναστασίας τῆς πατρικίας, Μιχαὴλ

Μαυροειδῆ νεομάρτ. τοῦ ἐν Ἀδριανουπόλει (†1544).

  ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν ζ΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (09/03/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

9  ΜΑΡΤΙΟΥ  2013

 † Ψυχοσββατον  

«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος

κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». † Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας

μαρτυρησάντων (†320).

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ (08 /03/13)

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ  ΕΣΠΕΡΑΣ

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

9  ΜΑΡΤΙΟΥ  2013

 † Ψυχοσββατον  

«Μνήμη πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος

κεκοιμημένων ὀρθοδόξων χριστιανῶν». † Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας

μαρτυρησάντων (†320).

Σινάου τοῦ ὁμολογητοῦ (δ΄ αἰ.).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ.

Εὐτροπίου, Κλεονίκου,

Βασιλίσκου τῶν μαρτύρων. Θεοδωρήτου ἱερομάρτυρος.

῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ϛ΄΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

3 ΜΑΡΤΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ.

Εὐτροπίου, Κλεονίκου,

Βασιλίσκου τῶν μαρτύρων. Θεοδωρήτου ἱερομάρτυρος.

῏Ηχος πλ. β΄, ἑωθινὸν ϛ΄

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (02/03/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ

«ΤΑΙΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΚΑΥΧΗΣΕΣΙ¨ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’

Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, καὶ Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγμοῖς ἱλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμούς, καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι’ ἡμᾶς· Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.

«Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον» ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΓΟΥΡΗΣ ΗΧΟΣ Γ΄ ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ

Ἦχος γ’

Τοῦ Τελώνου καὶ τοῦ Φαρισαίου τὸ διάφορον, ἐπιγνοῦσα, ψυχὴ μου· τοῦ μέν, μίσησον τὴν ὑπερήφανον φωνήν, τοῦ δέ, ζήλωσον τὴν εὐκατάνυκτον εὐχήν, καὶ βόησον, ὁ Θεὸς ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ ἐλέησόν με.

«ΤΑΙΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΚΑΥΧΗΣΕΣΙ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

Ἦχος πλ. δ’

Ταῖς ἐξ ἔργων καυχήσεσι, Φαρισαῖον δικαιοῦντα ἑαυτὸν κατέκρινας Κύριε, καὶ Τελώνην μετριοπαθήσαντα, καὶ στεναγμοῖς ἱλασμὸν αἰτούμενον, ἐδικαίωσας· οὐ γὰρ προσίεσαι, τοὺς μεγαλόφρονας λογισμούς, καὶ τὰς συντετριμμένας καρδίας, οὐκ ἐξουθενεῖς· διὸ καὶ ἡμεῖς σοὶ προσπίπτομεν, ἐν ταπεινώσει τῷ παθόντι δι’ ἡμᾶς· Παράσχου τὴν ἄφεσιν καὶ τὸ μέγα ἔλεος.