Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Ιουλίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/07/01.jpg


 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΚΟΣΜΑΣ και ΔΑΜΙΑΝΟΣ, οι Ανάργυροι

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Πατρικίου εν τοις Ευάνδρου

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 2000 ΜΑΡΤΥΡΕΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΥΡΙΚΙΟΣ

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ 25 ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Νικομηδεία

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, κτήτορας της Μονής Βαθέος Ρύακος.

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ο Θαυματουργός και οι συν αυτώ.

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΛΕΩΝ, ο ερημίτης

 • Ο ΑΓΙΟΣ LEONORUS (Ουαλός)

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 1ην του μηνός Ιουλίου

«Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον» ΣΤΙΧΗΡΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΗΧΟΣ Β΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΧΑΝΙΩΝ

Ἦχος β’ Αὐτόμελον

Ἀνδρέου Πυροῦ

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον; τοὺς διῃρημένους τοῖς σώμασι, καὶ ἡνωμένους τῷ Πνεύματι, τοὺς θεοκηρύκων πρωτοστάτας, τὸν μέν, ὡς τῶν Ἀποστόλων προεξάρχοντα, τὸν δέ, ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα· τούτους γὰρ ὄντως ἀξίως, ἀθανάτου δόξης, διαδήμασι στεφανοῖ, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

«ΠΟΙΟΙΣ ΕΥΦΗΜΙΩΝ» «ΠΟΙΟΙΣ ΥΜΝΩΔΙΩΝ» ΗΧΟΣ Β΄

Ἦχος β’ Αὐτόμελον

Ἀνδρέου Πυροῦ

Ποίοις εὐφημιῶν στέμμασιν, ἀναδήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον; τοὺς διῃρημένους τοῖς σώμασι, καὶ ἡνωμένους τῷ Πνεύματι, τοὺς θεοκηρύκων πρωτοστάτας, τὸν μέν, ὡς τῶν Ἀποστόλων προεξάρχοντα, τὸν δέ, ὡς ὑπὲρ τοὺς ἄλλους κοπιάσαντα· τούτους γὰρ ὄντως ἀξίως, ἀθανάτου δόξης, διαδήμασι στεφανοῖ, Χριστὸς ὁ Θεὸς ἡμῶν, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

 

Ποίοις ὑμνῳδιῶν κάλλεσιν, ἀνυμνήσωμεν Πέτρον καὶ Παῦλον, τῆς θεογνωσίας τὰς πτέρυγας, τὰς διαπτάσας τὰ πέρατα, καὶ πρὸς οὐρανὸν ἀνυψωθείσας, τὰς χεῖρας, Εὐαγγελίου τοῦ τῆς χάριτος, τοὺς πόδας, τῆς ἀληθείας τοῦ κηρύγματος, τοὺς ποταμοὺς τῆς σοφίας, τοῦ Σταυροῦ τὰ κέρατα, δι’ ὧν δαιμόνων ὀφρύν, Χριστὸς καταβέβληκεν, ὁ ἔχων τὸ μέγα ἔλεος.

«Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων, ἐπεδήμησεν ἑορτή» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΙΓΓΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Κοσμᾶ Μοναχοῦ

Ἡ πάνσεπτος τῶν Ἀποστόλων, ἐπεδήμησεν ἑορτή, τῇ Ἐκκλησίᾳ Χριστοῦ, προξενοῦσα σωτηρίαν ἡμῖν, μυστικῶς οὖν κροτήσαντες τούτοις προσείπωμεν· Χαίρετε φωστῆρες τῶν ἐν σκότει, τοῦ ἡλίου ἀκτῖνες ὑπάρχοντες. Χαίρετε Πέτρε καὶ Παῦλε, δογμάτων τῶν θείων θεμέλιοι ἀρραγεῖς, φίλοι τοῦ Χριστοῦ, σκεύη τίμια. Πάρεστε μέσον ἡμῶν ἀοράτως, καταξιοῦντες δωρεῶν ἀΰλων, τοὺς τὴν ἡμῶν ἑορτήν, εὐφημοῦντας ᾄσμασι.

«Ἑορτὴ χαρμόσυνος, ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΟΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

 

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Ἐφραὶμ Καρίας

Ἑορτὴ χαρμόσυνος, ἐπέλαμψε τοῖς πέρασι σήμερον, ἡ πάνσεπτος μνήμη τῶν σοφωτάτων Ἀποστόλων, καὶ κορυφαίων Πέτρου καὶ Παύλου· διὸ καὶ Ῥώμη συγχαίρει χορεύουσα. Ἐν ᾠδαῖς καὶ ὕμνοις ἑορτάσωμεν καὶ ἡμεῖς ἀδελφοί, τὴν πανσεβάσμιον ταύτην ἡμέραν, βοῶντες πρὸς αὐτούς· Χαῖρε, Πέτρε Ἀπόστολε, καὶ γνήσιε φίλε, τοῦ σοῦ διδασκάλου Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ ἡμῶν. Χαῖρε Παῦλε παμφίλτατε, καὶ κήρυξ τῆς πίστεως, καὶ διδάσκαλε τῆς οἰκουμένης, Ὡς ἔχον παρρησίαν, ζεῦγος ἁγιόλεκτον, Χριστὸν τὸν Θεόν ἡμῶν ἱκετεύσατε, σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

«ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΚΟΥΛΙΔΗΣ

Ἦχος δ’.
Οἱ τῶν Ἀποστόλων πρωτόθρονοι, καὶ τῆς Οἰκουμένης διδάσκαλοι, τῷ Δεσπότῃ τῶν ὅλων πρεσβεύσατε, εἰρήνην τῆ οἰκουμένῃ δωρήσασθαι, καὶ ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν τὸ μέγα ἔλεος.

Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Ιουνίου

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/06/29g.jpg


 • ΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΡΥΦΑΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΠΕΤΡΟΣ και ΠΑΥΛΟΣ

 • ΜΝΗΜΗ ΠΑΝΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝ ΛΕΣΒΩ ΑΓΙΩΝ

 • [Ο ΑΓΙΟΣ ΚΥΡΙΛΛΟΣ, μάρτυρας]

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 29ην του μηνός Ιουνίου

ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ… Η δύναμή μας είναι ο τόπος μας – Καμιά χώρα σαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο – Δείτε το γιατί

H δύναμή μας είναι ο τόπος μας. Μια χώρα που πραγματικά όμοιά της δεν υπάρχει σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Μια χώρα που συνδυάζει σε μια γωνιά της Γης, όλα όσα συνδυάζουν άλλες κολοσσιαίες χώρες, αλλά με μια σημαντική διαφορά: Με ήπιο τρόπο και χωρίς να χρειάζεται να διανύσεις τεράστιες αποστάσεις.

Σε ποια χώρα με τόσο υπέροχα καταγάλανα ζεστά νερά (ακόμα και τον χειμώνα η θερμοκρασία της θάλασσας δεν πέφτει κάτω από τους 14 βαθμούς στις παραλίες) μπορεί κάποιος να κολυμπήσει ημέρα και νύχτα χωρίς τον φόβο … ανεπιθύμητων συναντήσεων;

Σε ποια χώρα τα χιόνια του Παρνασσού ή των Καλαβρύτων μετά από μια πορεία 30′ λεπτών τα διαδέχεται η πανέμορφη γαλάζια θάλασσα του Γαλαξιδίου ή του Κορινθιακού;

Σε ποια χώρα μπορείς να κολυμπήσεις στα καταγάλανα νερά και μετά να κάνεις ηλιοθεραπεία μέσα στον αρχαίο ναό, όπως στο Ηραίο της Βουλιαγμένης στην Περαχώρα;

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΥΤΕ ΒΗΜΑ ΠΙΣΩ… Η δύναμή μας είναι ο τόπος μας – Καμιά χώρα σαν την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο – Δείτε το γιατί

Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Ιουνίου

 


https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/06/28.jpg

 • ΕΥΡΕΣΗ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΥΡΟΥ και ΙΩΑΝΝΟΥ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΠΠΙΑΣ

 • Ο ΔΙΚΑΙΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, ο Μάγιστρος

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΟΣ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΟΥΛΚΙΑΝΟΣ

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, ο ιατρός

 • ΤΑ ΑΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΙΔΙΑ

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΩΫΣΗΣ, ο Αναχωρητής

 • Ο ΑΓΙΟΣ ΔΟΝΑΓΟΣ, επίσκοπος Λιβύης

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ70 ΜΑΡΤΥΡΕΣ, οι εν Σκυθοπόλει

 • ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΤΡΕΙΣ ΜΑΡΤΥΡΕΣ από τη Γαλατία

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΜΑΓΝΟΣ

 • ΟΙ ΟΣΙΟΙ ΣΕΡΓΙΟΣ και ΓΕΡΜΑΝΟΣ, οι θαυματουργοί οι εν Βαλάμη

 • Ο ΟΣΙΟΣ ΣΥΜΕΩΝ 

Αναλυτικά

Συνέχεια ανάγνωσης Εορτάζοντες την 28ην του μηνός Ιουνίου

H πανσέληνος της Κυριακής σε όλο τον κόσμο! (ΦΩΤΟ)

Επειδή το ζητούμενο του Σαββατοκύριακου ήταν η μεγαλύτερη πανσέληνος του χρόνου, τα κλικ των φωτογράφων ανά τον κόσμο δεν έμειναν αδρανή. Έτσι το θέαμα ήταν εκπληκτικό σε όλες τις χώρες του κόσμου για όσους το είδαν αλλά και για εκείνους που δεν μπόρεσαν να το απολαύσουν μέσα από τις εικόνες που ακολουθούν. Εν αναμονή του Αυγούστου θαυμάστε το ολόγιομο φεγγάρι!

perierga.gr - Η πανσέληνος της Κυριακής σε όλο τον κόσμο! Συνέχεια ανάγνωσης H πανσέληνος της Κυριακής σε όλο τον κόσμο! (ΦΩΤΟ)

Με μια σκηνή κάτω από τ’ αστέρια (ΦΩΤΟ)

Με μια σκηνή κάτω από τ' αστέρια (13)

Μία από τις πιο δημοφιλείς μορφές αναψυχής στον κόσμο, το να φεύγεις μακριά από τον πολιτισμό και να απολαμβάνεις τη φύση, το ηλιοβασίλεμα και τον έναστρο ουρανό…

Συνέχεια ανάγνωσης Με μια σκηνή κάτω από τ’ αστέρια (ΦΩΤΟ)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/07/28_eirini_xrisovalantou.jpg

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

 Προχρου, Νικνορος, Τμωνος κα Παρμεν τν ποστλων. Ερνης σας Χρυσοβαλντου, Παλου σου το Ξηροποταμηνο.

χος δ΄, ωθινν ε΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

28 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.

 Προχρου, Νικνορος, Τμωνος κα Παρμεν τν ποστλων. Ερνης σας Χρυσοβαλντου, Παλου σου το Ξηροποταμηνο.

χος δ΄, ωθινν ε΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (27/7/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Μνμη το γου νδξου Μεγαλομρτυρος κα αματικο Παντελεμονος.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

† Παντελεήμονος μεγαλομάρτυρος τοῦ ἰαματικοῦ (†305).

Τ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/7/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΚΑΙ ΙΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Μνήμη τῆς Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος τοῦ Χριστοῦ Παρασκευῆς καὶ μνήμη τῶν Ἁγίων Ἱερομαρτύρων Ἑρμολάου, Ἑρμίππου καὶ Ἑρμοκράτους

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

† Παρασκευῆς ὁσιομάρτυρος (β΄ αἰ.), ῾Ερ­μο­λάου ἱερομάρτυρος (†305).

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ  (25/7/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

Η κομησις τς γας Αννης, μητρς τς περ­αγας Θεοτκου. ᾿Ολυμπιάδος δια­κόνου (†408-410) καὶ Εὐ­πραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κων­σταν­τι­νουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553)..

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

† ῾Η κοίμησις τῆς ἁγίας ῎Αννης, μητρὸς τῆς ὑπερ­αγίας Θεοτόκου. ᾿Ολυμπιάδος δια­κόνου (†408-410) καὶ Εὐ­πραξίας (†413) ὁσίων· μνήμη τῆς ἐν Κων­σταν­τι­νουπόλει ε΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (553).

Τ ΤΕΤΑΡΤ ΕΣΠΕΡΑΣ(24/7/13)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/07/21.jpg

21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄.

᾿Ιωννου σου κα Συμεν σου το

δι Χριστν σαλο (†590). Παρθενου πισκόπου τν Ραδοβιζων Αρτης.

 ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν δ΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΜΑΤΘΑΙΟΥ