ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΑΤΗΡ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε τῆς Ἑλληνικῆς Δημοκρατίας,
Σεβασμιώτατοι,
Ἀξιότιμοι κύριοι προσκεκλημένοι.

Ἐκ μέρους τῆς ταπεινῆς ἀδελφότητος τῆς Ἱερᾶς τούτης καὶ σεβασμίας Μονῆς, Σᾶς καλωσορίζουμε στὸ Μοναστήρι μας, στὴν Παναγία τὴν Φανερωμένη. Ἐδῶ ποὺ τὸ χέρι τοῦ Θεοῦ μᾶς ἔταξε νὰ ὑπηρετοῦμε τὴν Κυρά μας καὶ νὰ διακονοῦμε ὅσους προσφεύγουν στὴ Χάρη Της καὶ στὴν εὐσπλαχνία τοῦ Υἱοῦ της.

Σᾶς ὑποδεχόμαστε μὲ εἰλικρινὴ συναισθήματα σεβασμοῦ καὶ ἐκτίμησης στὴν ἰδιαίτερη πατρίδα μας, τὴ Λευκάδα, ποὺ ἀπὸ σήμερα Ἐξοχώτατε κύριε Πρόεδρε εἶναι καὶ δική σας πατρίδα. Τὴν γενέτειρα σπουδαίων καὶ ἐπιφανῶν προσωπικοτήτων τῆς πολιτικῆς ζωῆς, τῆς ἐπιστήμης καὶ τῆς διανόησης.

Ἀφορμὴ αὐτῆς τῆς πνευματικῆς εὐωχίας ἀποτελεῖ ἡ ἀπὸ παλαιῶν χρόνων συμφωνία τοῦ Χριστεπώνυμου λαοῦ νὰ δοξάζει τὴν αἰτία τῆς σωτηρίας τοῦ κόσμου, τὴν Ὑπεραγία Θεοτόκο τὴν Φανερωμένη, ἐτούτη τὴν εὔσημη ἡμέρα, τὴν Δευτέρα τῆς Πεντηκοστῆς.
Οἱ Λευκάδιοι σήμερα ἑορτάζουμε πανηγυρικῶς τὴν Σύναξιν τῆς Κυρᾶς μας, τῆς Δέσποινας Μαρίας. Ἡ παρουσία σας μεγαλύνει τὴν χαρά μας, καὶ ἡ σύναξή μας λαμπρύνεται καὶ ὡραΐζεται. Μὲ εἰλικρινὴ καρδία ἀναφωνοῦμε καὶ ἐμεῖς «ἰδοὺ δὴ τί καλὸν ἤ τί τερπνόν; ἀλλ᾿ ἤ τὸ κατοικεῖν ἀδελφοὺς ἐπὶ τῷ αὐτῷ». Καὶ ἡ Βασίλισσα τοῦ Κόσμου ἀγάλλεται γιατὶ ἀντικρύζει τὰ παιδιά της ἑνωμένα, ὁμοθυμαδόν, νὰ οἰκοδομοῦν, ψυχῇ τε καὶ σώματι, τὴν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ.

Ἀντικρίζοντας κανεὶς αὐτὴν τὴν ἀδελφικὴ σύμπνοια ἐνδυναμώνει τὴν ἐλπίδα του. Αὐτὴ τὴν πολύτιμη ἐλπίδα τῆς ἀδελφοσύνης ποὺ ἐκλείπει στοὺς ταραγμένους καιρούς μας. Σήμερα ἡ πνευματικὴ καὶ ἠθικὴ παρακμὴ καὶ ἡ συνακόλουθη οἰκονομικὴ δυσπραγία ταλανίζει τὸ σύνολο τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ἐλλοχεύουν ἀναρίθμητοι κίνδυνοι κοινωνικῶν συγκρούσεων καὶ ἐθνικών συμφορῶν.
Οἱ πολίτες καθηλώνονται ἀντιμέτωποι μὲ τὴν ἀβεβαιότητα, τὴ σύγχυση, τὴν οἰκονομικὴ ἀγκύλωση, τὸν ἐφιάλτη τῆς ἀνεργίας, ἰδίως τῶν νέων, ἀκόμα καὶ τὴν ἀνέχεια καὶ τὴ στέρηση στοιχειωδῶν ἀγαθῶν. Ἐπιδεικνύουν ὡστόσο ἀξιοθαύμαστη ἀντοχὴ καὶ ἀνοχή, ἀξιοπρέπεια καὶ καρτερικότητα, δυσανάλογη μὲ τὴν τακτικὴ καὶ τὴ συμπεριφορὰ πολλῶν «ἐπονομαζόμενων» ἡγετῶν μας.
Ὄταν ὡστόσο ἡ ἀδικία καὶ οἱ ἀνισότητες περισσεύουν, ἡ Δημοκρατία στενεύει, ἡ παιδεία μας βυθίζεται στὸ τέλμα τοῦ μηδενισμοῦ, τότε ἡ εθνική μας πορεία προδιαγράφεται ἀδιέξοδη καὶ καταλήγει ὑποταγμένη στὰ συμφέροντα τῶν ἰσχυρῶν τοῦ κόσμου.

Μικρογραφία καὶ ἀντικατοπτρισμὸ τῆς ἐποχῆς μας, ἀποτελεῖ καὶ ἡ μικρὴ τοπικὴ κοινωνία καὶ Ἐκκλησία, τὸ νησί μας, ἡ Λευκάδα μας. Καὶ ἐδῶ τὰ προβλήματα πολλὰ καὶ δυσεπίλυτα. Περίσσεψαν οἱ ἀσθένειες, ψυχικὲς καὶ σωματικές, οἱ ὑλικὲς στερήσεις, ἡ φτώχεια. Μὰ πάνω ἀπὸ ὅλα περίσσεψε ἡ πνευματικὴ ἀνέχεια, ἡ ἠθικὴ ἀπαξίωση, στὸ μεγαλύτερο τμῆμα τῆς κοινωνίας. Χάθηκε ἡ ἐλπίδα, ἐγκαταλείφθηκε ἡ προσμονή.

Γιὰ τὴν ἀποτροπὴ μιᾶς τέτοιας ζοφερῆς προοπτικῆς προβάλλει ἀδήριτη ἡ ἀνάγκη ἀληθινῶν ταγῶν, μὲ πίστη στὸ Θεό, ἀγάπη γιὰ τὴν πατρίδα καὶ τὸ λαό μας, δέος ἀπέναντι στὴν ἱστορία, σεβασμὸ στὰ ἱερὰ καὶ ὅσια τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἀγωνία καὶ μέριμνα γιὰ τὴ μελλοντικὴ ἀνάπτυξη καὶ συνέχειά.

Χρέος καὶ ἱερὸ καθῆκον τῶν πνευματικῶν καὶ πολιτικῶν ταγῶν εἶναι ἡ πνευματικὴ ἀφύπνιση, ἡ καθοδήγηση κάθε πλανεμένης ψυχῆς. Ὁ προσανατολισμός της στὴν Ἀνατολὴ τοῦ Κόσμου, τὸν Κύριο ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστό.

Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Παναγίας τῆς Φανερωμένης καὶ ἡ μικρή αδελφότητά μας, ταπεινὰ ἀγωνίζεται νὰ ἀναχαιτίσει τὶς ποικίλες ἐπιθέσεις τοῦ πονηροῦ καὶ νὰ ἐμπνέει τὴν ἐλπίδα στὶς ψυχὲς τῶν ἀνθρώπων. Νὰ σταθεῖ δίπλα τους, κατὰ τὸ δυνατὸν, ἀρωγός στὶς ἐπιτακτικὲς ἀνάγκες τους. Παράλληλα δὲ προσπαθεῖ νὰ βιώσει τὰ ἰδανικὰ τοῦ Ἀνατολικοῦ Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ. Καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ τὸ βίωμα νὰ φθάσει στὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴ λύτρωση.

Πατέρες καὶ ἀδελφοὶ «Πεντηκοστὴν ἑορτάζομεν καὶ Πνεύματος ἐπιδημίαν καὶ προθεσμίαν ἐπαγγελίας καὶ ἐλπίδος συμπλήρωσιν». Εὔχεσθε αὐτὴ ἡ ἐλπίδα τῆς ἐπαγγελίας νὰ ἐκπληρωθεῖ καὶ σὲ ὁλους ἐμᾶς καὶ νὰ μᾶς ὁδηγήσει στὸ φωτισμὸ καὶ στὴν ἑνότητα τῆς Πίστεως. Μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο θὰ τηρήσουμε τὸν λόγο τοῦ Κυρίου «ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις».

Ἐξοχώτατε κ. Πρόεδρε, εἴμαστε βέβαιοι, ὅτι ἡ θητεία Σας στὸν Προεδρικὸ θῶκο, μὲ τὸ Ὀρθόδοξο πνευματικὸ ἤθος ποὺ Σας διακρίνει καὶ μὲ τὴν συναίσθηση καθήκοντος καὶ εὐθύνης γιὰ τὸν καθημαγμένο τόπο μας, ἀποτελεί ἐγγύηση γιὰ τὴν ἔξοδό μας ἀπὸ τὶς σύγχρονες συμπληγάδες.

Εὐχόμαστε ἡ Δέσποινα τοῦ κόσμου, ἡ προστάτιδα τοῦ νησιοῦ μας, ἡ Κυρὰ Φανερωμένη, νὰ Σᾶς χαρίζει ὑγεία καὶ μακροημέρευση, νὰ κατευοδώνει τὸ ἔργο Σας καὶ νὰ εἶναι ὁδηγὸς καὶ σκέπη στὰ ὑψηλὰ καθήκοντά Σας.

Κλείνοντας, θὰ μᾶς ὲπιτρέψετε κ. Πρόεδρε, νὰ Σᾶς προσφέρουμε ὡς εὐλογία τὴν Ἱερὰ Εἰκόνα τοῦ προστάτου Σας, Ἁγίου Προκοπίου, ἔργο τοῦ Ἁγιογράφου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, στὴν ὁποία ἀναγράφεται ἡ ἑξής ἀφιέρωση

«ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΕ ΑΘΛΗΤΙΚΑΣ ΣΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΑΕΙ ΕΞΕΜΠΕΜΠΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΞΟΧΩΤΑΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Κ. ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΙΝΑ ΤΗΝ ΘΕΙΑΝ ΧΑΡΙΝ ΕΝΔΕΔΥΜΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΩ ΚΥΡΙΩ ΚΑΙ ΤΩ ΛΑΩ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ.

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ ΕΥΓΝΩΜΟΝΟΥΣΑ 2017».

http://aromalefkadas.gr/

2 σκέψεις σχετικά με το “ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΕΥΚΑΔΟΣ π. ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ”

  1. Γιατί δεν αναφέρθηκε καθόλου τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λευκάδος και Ιθάκης ως ώφειλε:
    Πως θα γεφυρωθούν τα χάσματα, αν δεν το θέλουμε και εμείς οι ίδιοι:
    Αυτό δεν είναι προς όφελος του Χριστεπώνυμου πλήθους των Χριστιανών.

    1. ΧΑΙΡΕΤΕ ΕΝ ΚΥΡΙΩ ΠΑΝΤΟΤΕ
      Η προσφώνηση του πατρός Νικηφόρου απευθύνεται πρωτίστως και κυρίως στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αν προσέξατε υπάρχει και η προσφώνηση «Σεβασμιώτατοι» δια την παρουσια των τριων ιεραρχών στην μοναστηριακή τράπεζα. Αναφέρεστε, έμμεσα, στην διαμάχη προφανώς που υποβόσκει χρόνια τώρα. Ερώτημα θέτω: Αν σας ζητούσαν να εγκαταλείψετε το σπίτι σας, που οικοδομήσατε με αίμα και πνεύμα, ν΄αφήσετε ορφανά τα πνευματικά σας παιδιά, (μοναχούς και λαϊκούς), ποια λογική θα το υπαγόρευε να το κάνετε αυτό χωρίς αγώνα;; Τα μοναστήρια της Ορθοδοξίας είναι οι καθρέφτες της πνευματικής ζωής μας. Δυστυχώς πολλόί ιεράρχες θέλουν να το ξεχνάμε αυτό.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s