Αρχείο ετικέτας ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ

14 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προεόρτια τῆς κοιμήσεως τῆς ὑπεραγίας Θεο-

τόκου, Μιχαίου τοῦ προφήτου (η΄ π.Χ. αἰ.).

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/08/14.jpg

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (13/8/2015)

 

Συνέχεια ανάγνωσης 13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ

12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

13 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς Μεταμορφώσεως·

μετάθεσις τοῦ ἱεροῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ ὁμολογητοῦ.

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/08/13.jpg

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (12/8/15)

 

Συνέχεια ανάγνωσης 12 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΕΟΡΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

11 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Εὔπλου διακόνου (†304). Νήφωνος Κων­σταν­τι­νουπόλεως (†1502)· ἀνάμνησις θαύματος τοῦ ἁγίου Σπυ­ρί­δωνος ἐν Κερκύρᾳ, δι᾿ οὗ ἐλύθη τῷ 1716 ἡ πολιορκία τῶν Τούρκων.

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/08/11.jpg

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ(10/8/15)

Συνέχεια ανάγνωσης 10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

10 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Λαυρεντίου ἀρχιδιακόνου καὶ μάρτυρος. Ξύ­στου ἐπισκόπου ῾Ρώμης τοῦ ἐξ ᾿Αθηνῶν (†258).

https://i0.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/08/10.jpg

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (9/8/15)

 

Συνέχεια ανάγνωσης 9 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

8 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Αἰμιλιανοῦ ἐπισκ. Κυζίκου ὁμολογητοῦ (†813-20). Μύρωνος ἐπισκ. Κρήτης τοῦ θαυματουργοῦ (†350), Τρι­αν­ταφύλλου νεομ. ἐκ Ζαγορᾶς (†1680), ᾿Αναστασίου νεο­μάρ­τυ­ρος τοῦ ἐν Θεσσαλονίκῃ (†1794).

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (7/8/15)

 

Συνέχεια ανάγνωσης 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Δο­με­τίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου (†363). Νι­κά­νορος ὁσίου (†1519), κτίτορος τῆς ἱ. μο­νῆς «Ζάβορδας» Γρε­βενῶν· Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ ἐξ ᾿Α­θη­νῶν, προστάτου ᾿Αρ­γολίδος.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (06/08/15)

Συνέχεια ανάγνωσης 6 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ

5 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Προεόρτια τῆς Μεταμορφώσεως· Εὐσιγνίου

μάρτυρος (†362). Εὐγενίου ὁσίου τοῦ Αἰτωλοῦ.

Τῌ ΤΡΙΤῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ  (4-8-2015)

Συνέχεια ανάγνωσης 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΟΡΤΙΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Μνήμη τῶν Ἁγίων ἑπτὰ Παίδων τῶν ἐν Ἐφέσῳ.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (3/8/15)

 

Συνέχεια ανάγνωσης 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΙΚΡΑΣ ΠΑΡΑΚΛΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015

Δαλμάτου, Φαύστου καὶ ᾿Ισαακίου ὁσίων.

Θεοκλητοῦς ὁσίας, Σαλώμης τῆς μυροφόρου, Θεοδώρας τῆς ἐν Θεσ/νίκῃ.

ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ (2/8/15)

 

Συνέχεια ανάγνωσης 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΤΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ