Αρχείο κατηγορίας CHOIR TROPOS

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια» Ἦχος πλ. δ’ Έξοδος χορού

Advertisements

«Ἄξιόν ἐστιν ὡς ἀληθῶς» Ήχος β΄ ΧΟΡΟΣ ΤΡΟΠΟΣ Eglise des Carmes