ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΝ ΠΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

  18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον). Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΠΡΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Σάββατον πρό τῆς ᾽Απόκρεω (Ψυχοσάββατον). Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (17/02/17)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2015)

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2015)

14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (13/02/15)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

  22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον).Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου, Ἀρίστωνος ἐπισκόπου Ἀρσινόης.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ (2014)

22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2014 ΣΑΒΒΑΤΟΝ τῆς Ἀπόκρεω (Ψυχοσάββατον). Πάντων τῶν ἀπ᾿ αἰῶνος κεκοιμημένων ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἡ εὕρεσις τῶν λειψάνων τῶν ἁγίων μαρτύρων τῶν ἐν τοῖς Εὐγενίου, Ἀρίστωνος ἐπισκόπου Ἀρσινόης. Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ   ΕΣΠΕΡΑΣ (21/02/14)  

«Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΨΥΧΟΣΑΒΒΑΤΟΥ

Ἦχος πλ. δ’ Θρηνῶ καὶ ὀδύρομαι, ὅταν ἐννοήσω τὸν θάνατον, καὶ ἴδω ἐν τοῖς τάφοις κειμένην τὴν κατ’ εἰκόνα Θεοῦ, πλασθεῖσαν ἡμῖν ὡραιότητα, ἄμορφον, ἄδοξον, μὴ ἔχουσαν εἶδος. Ὢ τοῦ θαύματος! τί τὸ περὶ ἡμᾶς, τοῦτο γέγονε μυστήριον; Πῶς παρεδόθημεν τῇ φθορᾷ; πῶς συνεζεύχθημεν τῷ θανάτῳ; Ὄντως Θεοῦ προστάξει, ὡς γέγραπται, τοῦ παρέχοντος τοῖς μεταστᾶσι […]