Αρχείο κατηγορίας ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

» ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

«ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΕΨΗΣ» «ΕΔΩΚΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΝ¨ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

«ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

Ἤχον πλ. β’

Ἡ ἀσώματος φύσις, τὰ Χερουβείμ, ἀσιγήτοις σε ὕμνοις, δοξολογεῖ.

Ἑξαπτέρυγα ζῷα, τὰ Σεραφείμ, ταῖς ἀπαύστοις φωναῖς σε, ὑπερυψοῖ.

Τῶν Ἀγγέλων τε πᾶσα ἡ στρατιά, τρισαγίοις σὲ ᾄσμασιν, εὐφημεῖ.

Συνέχεια ανάγνωσης «ΥΜΝΟΙ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΥ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

» ΝΥΝ ΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ)

Νῦν αἱ Δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σὺν ἡμῖν ἀοράτως λατρεύουσιν. Ἰδοὺ γὰρ εἰσπορεύεται ὁ Βασιλεὺς τῆς δόξης.

Ἰδοὺ θυσία μυστική, τετελειωμένη, δορυφορεῖται. Πίστει καὶ πόθῳ προσέλθωμεν, ἵνα μέτοχοι ζωῆς αἰωνίου γενώμεθα. Ἀλληλούϊα.