ΧΟΡΩΔΙΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

«ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ» ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄

Advertisements

«Κανών της Μεγάλης Τρίτης» – Χορός Ψαλτών Πρέβεζας

Χορός Ψαλτών Ιεράς Μητροπόλεως Νικοπόλεως και Πρεβέζης 7 Μαϊου 2014 (ΜΙΚΡΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ)

«Αἱ ἀγγελικαί, προπορεύεσθε δυνάμεις», προεόρτια στιχηρά προσόμοια καὶ »Δόξα» Καὶ νῦν» τῶν Αἴνων τῆς 20ῆς Δεκεμβρίου.

Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελωδοῦ. Ἦχος πλ. β´ τετράφωνος. Τὰ σύντομα μέλος Ἰωάννου Πρωτοψάλτου τῆς Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας (†1866), τὸ ἀργὸν μέλος Γερμανοῦ ἀρχιερέως Νέων Πατρῶν (ἀκμὴ β´ἥμισυ 17ου αἰ.). Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρέβεζας υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Νεκταρίου Θάνου. Ποίημα Ῥωμανοῦ τοῦ Μελῳδοῦ. Ἦχος πλ. β’  Αὐτόμελον  Αἱ Ἀγγελικαί, προπορεύεσθε Δυνάμεις, οἱ ἐν […]

«Εὐφραίνεσθε δίκαιοι», «Ὁ πατὴρ εὐδόκησεν», «Θεοτόκε Παρθένε», «Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν», στιχηρὰ τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων, ἦχος λέγετος, μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου τῆς Μ.Χ.Ε. (†1864). Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρέβεζας υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Νεκταρίου Θάνου.

Ἦχος δ’ Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου Εὐφραίνεσθε Δίκαιοι, οὐρανοὶ ἀγαλλιᾶσθε, σκιρτήσατε τὰ ὄρη, Χριστοῦ γεννηθέντος, Παρθένος καθέζεται, τὰ Χερουβὶμ μιμουμένη, βαστάζουσα ἐν κόλποις, Θεόν Λόγον σαρκωθέντα. Ποιμένες τὸν τεχθέντα δοξάζουσι. Μάγοι τῷ Δεσπότῃ δῶρα προσφέρουσιν. Ἄγγελοι ἀνυμνοῦντες λέγουσιν· Ἀκατάληπτε Κύριε, δόξα σοι. Ὁ αὐτὸς Ὁ Πατὴρ εὐδόκησεν, ὁ Λόγος σάρξ ἐγένετο, καὶ ἡ Παρθένος ἔτεκε, Θεὸν ἐνανθρωπήσαντα, […]

«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί», «Τί θαυμάζεις Μαριάμ;», «Ὁ ἀχώρητος παντί», Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων, ἦχος δ´ σκληρὸς χρωματικὸς νενανώ, μέλος Ἀθανασίου Παναγιωτίδου (†1989). Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρέβεζας υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Νεκταρίου Θάνου.

Κάθισμα Ἦχος δ’ Κατεπλάγη Ἰωσὴφ  Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί, ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός, ἀκολουθήσωμεν λοιπὸν ἔνθα ὁδεύει ὁ ἀστήρ, μετὰ τῶν Μάγων Ἀνατολῆς τῶν Βασιλέων. Ἄγγελοι ὑμνοῦσιν, ἀκαταπαύστως ἐκεῖ. Ποιμένες ἀγραυλοῦσιν, ᾠδὴν ἐπάξιον. Δόξα ἐν ὑψίστοις λέγοντες, τῷ σήμερον ἐν Σπηλαίῳ τεχθέντι, ἐκ τῆς Παρθένου, καὶ Θεοτόκου, ἐν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. (Δίς)   Κάθισμα ὅμοιον Τὶ θαυμάζεις Μαριάμ; […]

«Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρῴδης» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΣΤΙΧΗΡΟ ΙΔΙΟΜΕΛΟ Θ’ ΩΡΑΣ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ