«Εὐφραίνεσθε δίκαιοι», «Ὁ πατὴρ εὐδόκησεν», «Θεοτόκε Παρθένε», «Δεῦτε ἀνυμνήσωμεν», στιχηρὰ τῶν Αἴνων τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων, ἦχος λέγετος, μέλος Στεφάνου Λαμπαδαρίου τῆς Μ.Χ.Ε. (†1864). Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρέβεζας υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Νεκταρίου Θάνου.

«Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί», «Τί θαυμάζεις Μαριάμ;», «Ὁ ἀχώρητος παντί», Καθίσματα τοῦ Ὄρθρου τῶν Χριστουγέννων, ἦχος δ´ σκληρὸς χρωματικὸς νενανώ, μέλος Ἀθανασίου Παναγιωτίδου (†1989). Ψάλλει ο Χορός Ψαλτών Πρέβεζας υπό την διεύθυνση του Πρωτοψάλτου Νεκταρίου Θάνου.