ΧΟΡΩΔΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ»

«ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ» ΧΟΡΩΔΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ» ΗΧΟΣ Α΄

Advertisements

«ΜΗ ΠΡΟΣΕΥΞΩΜΕΘΑ» ΗΧΟΣ Α’ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ»

  Ἦχος α’ Μὴ προσευξώμεθα φαρισαϊκῶς, ἀδελφοί· ὁ γὰρ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ταπεινωθῶμεν ἐναντίον τοῦ Θεοῦ, τελωνικῶς διὰ νηστείας κράζοντες· Ἱλάσθητι ἡμῖν ὁ Θεός, τοῖς ἁμαρτωλοῖς.      

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΧΟΡΩΔΙΑ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΚΑΣΗΣ»