ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

«ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΤΟΙΣ ΝΟΕΡΟΙΣ ΘΡΟΝΟΙΣ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΓΕΝΕΘΛΙΟΥ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Advertisements

Advertisements

«ΜΗ ΤΗΣ ΦΘΟΡΑΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΡΙΖΗΣ)

«ΑΛΛΟΤΡΙΟΝ ΤΩΝ ΜΗΤΕΡΩΝ Η ΠΑΡΘΕΝΙΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Advertisements

Advertisements

«Ο ΤΗ ΠΑΛΑΜΗ» ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΗΧΟΣ Α΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Advertisements

Advertisements

«ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΓΕΡΣΙΝ ΣΟΥ» «ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ» ΗΧΟΣ Β΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Advertisements

Advertisements

«ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

  Δόξα… Καὶ νῦν… Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. δ’ Ποίημα Κασσιανὴς Μοναχῆς Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα Γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη Θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι, ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως τῆς ἁμαρτίας. Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις […]

Advertisements

«ΜΕΤΑ ΤΟ ΤΕΧΘΗΝΑΙ ΣΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Advertisements

Advertisements