ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ

«ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

Advertisements

«ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΑΤΑΙ» «ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΞΕΝΟΝ» ΗΧΟΣ Α΄ ΧΟΡΩΔΙΑ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ

«ΘΕΑΡΧΙΩ ΝΕΥΜΑΤΙ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΟΚΤΩΗΧΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

«Συγχάρητε ἡμῖν, ἅπασαι αἱ τῶν Ἀγγέλων ταξιαρχίαι» δοξαστικό των αγίων Ταξιαρχών Ἦχος πλ. β’

Δόξα… Ἦχος πλ. β’  Βυζαντίου Συγχάρητε ἡμῖν, ἅπασαι αἱ τῶν Ἀγγέλων ταξιαρχίαι· ὁ πρωτοστάτης γὰρ ὑμῶν, καὶ ἡμέτερος προστάτης, ὁ μέγας Ἀρχιστράτηγος, τὴν σήμερον ἡμέραν, ἐν τῷ σεπτῷ αὐτοῦ τεμένει, παραδόξως ἐποπτανόμενος ἁγιάζει· Ὅθεν κατὰ χρέος, ἀνυμνοῦντες αὐτὸν βοήσωμεν· Σκέπασον ἡμᾶς ἐν τῇ σκέπῃ τῶν πτερύγων σου, μέγιστε Μιχαήλ Ἀρχάγγελε. Θεοτοκίον Ἦχος δ’ Ὁ διὰ […]