ΧΟΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΕΡΟΨΑΛΤΩΝ

«Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος»ήχος πλ. δ΄ δοξαστικο των αποστίχων του εσπερινού της εορτής της Υπαπαντής του Χριστού μας

Δόξα… Καὶ νῦν… Ἦχος πλ. δ’   Ἀνδρέου Κρήτης Ὁ τοῖς Χερουβὶμ ἐποχούμενος, καὶ ὑμνούμενος ὑπὸ τῶν Σεραφίμ, σήμερον τῷ θείῳ Ἱερῷ κατὰ νόμον προσφερόμενος, πρεσβυτικαῖς ἐνθρονίζεται ἀγκάλαις, καὶ ὑπὸ Ἰωσὴφ εἰσδέχεται δῶρα θεοπρεπῶς, ὡς ζεῦγος τρυγόνων τὴν ἀμίαντον Ἐκκλησίαν, καὶ τῶν ἐθνῶν τὸν νεόλεκτον λαόν, περιστερῶν δὲ δύο νεοσσούς, ὡς ἀρχηγὸς Παλαιᾶς τε καὶ […]