ΧΟΡΟΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ ΗΧΟΣ Γ΄ «ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΘΡ.ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΗΧΟΣ Δ΄) ΧΟΡΟΣ Ι. Μ. ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑ

«ΤΡΙΣΑΓΙΟΝ» ΗΧΟΣ Γ΄ ΧΟΡΟΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ (ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΤΡΙΣΑΓΙΟΥ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΗΧΟΣ Δ΄)

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΟΣΙΟΥ ΣΙΛΟΥΑΝΟΥ ΗΧΟΣ Γ΄ΧΟΡΟΣ ΣΙΜΩΝΟΣ ΠΕΤΡΑΣ

Θείας πίστεως. Ποίημα Παύλου Ἱερομόναχου. Κήρυξ δέδοσαι, τῇ οἰκουμένῃ, σὺ γλυκύτατος, ἐν θεολόγοις, τῆς τοῦ Χριστοῦ ἀγάπης τρισόλβιε· τὸν Ταπεινὸν γὰρ καὶ Πρᾷον ἑώρακας, καὶ τὴν Ἐκείνου καρδίαν κατέμαθες. Ὅθεν ἅπαντες, Σιλουανὲ ἐλλαμπόμενοι, τοῖς σοῖς θεογλώσσοις ῥήμασι, δοξάζομεν τὸ Πνεῦμα τὸ δοξάσαν σε.