Αρχείο κατηγορίας ΧΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

«ΤΑΣ ΜΥΣΤΙΚΑΣ ΣΗΜΕΡΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΧΟΡΟΣ ΚΩΝ/ΤΩΝ/ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ΔΙΟΝ. ΦΙΡΦΙΡΗΣ

Advertisements

«Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρῴδης» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΧΟΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΙΤΩΝ

Ἦχος βαρὺς

Ἐξεπλήττετο ὁ Ἡρῴδης, ὁρῶν τῶν Μάγων τὴν εὐσέβειαν, καὶ τῷ θυμῷ νικώμενος, τοῦ ἔτους ἠκριβολόγει τὸ διάστημα. Μητέρες ἠτεκνοῦντο, καὶ ἡ ἄωρος ἡλικία τών βρεφῶν, πικρῶς κατεθερίζετο· μαζοὶ ἐξηραίνοντο, καὶ πόροι γάλακτος συνεστέλλοντο. Μέγα ἦν τὸ δεινόν! διὸ εὐσεβῶς πιστοὶ συνελθόντες, προσκυνήσωμεν τοῦ Χριστοῦ τὴν γέννησιν.

«ΔΑΝΙΗΛ ΑΝΗΡ ΕΠΙΘΥΜΙΩΝ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΥ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

http://www.dailymotion.com/video/x2cytt2_%CE%B4%CE%B1ni%CE%B7%CE%BB-%CE%B1n%CE%B7%CF%81-%CE%B5%CF%80i%CE%B8%CF%85%CE%BCi%CF%89n-%CE%B7%CF%87o%CF%83-%CF%80%CE%BB-%CE%B2_music

Δόξα… Ἦχος πλ. β’

Δανιὴλ ἀνὴρ ἐπιθυμιῶν, λίθον ἄνευ χειρὸς τμηθέντα, θεωρήσας σε Κύριε, βρέφος ἄνευ σπορᾶς, τεχθῆναι προηγόρευσε, σὲ τὸν ἐκ Παρθένου σαρκωθέντα Λόγον, τόν ἀναλλοίωτον Θεόν, καὶ Σωτῆρα τῶν ψυχῶν ἡμῶν.