ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«Η ΟΝΤΩΣ ΕΙΡΗΝΗ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΕΩΘΙΝΟΝ ΣΤ΄ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ/ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ

  Advertisements

«ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΚΡΥΨΑΝΤΑ» Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ/Φ.ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ/Γ.ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ

«ΠΑΤΕΡ ΑΓΑΘΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ

«ΚΥΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ

«ΑΙΝΕΙΤΕ ΑΥΤΟΝ ΠΑΝΤΕΣ ΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ»ΗΧΟΣ Α΄ΑΡΓΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ

¨ΤΟΝ ΗΛΙΟΝ ΚΡΥΨΑΝΤΑ» ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α’

Τὸν ἥλιον κρύψαντα τὰς ἰδίας ἀκτίνας,  καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ ναοῦ διαρραγέν, τῷ τοῦ Σωτῆρος θανάτῳ,  ὁ Ἰωσὴφ θεασάμενος, προσῆλθε τῷ Πιλάτῳ καὶ καθικετεύει λέγων·  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, τὸν ἐκ βρέφους ὡς ξένον ξενωθέντα ἐν κόσμῳ·  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν ὁμόφυλοι μισοῦντες θανατοῦσιν ὡς ξένον·  δός μοι τοῦτον τὸν ξένον, ὃν […]

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ Θ’ ΩΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου  μεθ᾽ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς παρρησίαν ἔχων πολλήν· καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ᾽ αὐτοῦ μεμαρτύρησαι. Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν, ἀναπέτασον πρὸς αὐτὸν Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν […]