ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

«ΜΗ ΑΠΟΣΤΡΕΨΗΣ» «ΧΑΛΙΝΟΥΣ ΑΠΟΠΤΥΣΑΣ» ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Ω ΠΟΣΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΗΧΟΣ Β΄ +ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

ΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΝ ΧΩΡΑΝ ΗΧΟΣ Α΄ +ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

«ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ» ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

«ΤΗΝ ΩΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ ΣΟΥ» ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΗΧΟΣ Γ΄

«Πάτερ ἀγαθέ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ +ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Πάτερ ἀγαθέ, ἐμακρύνθην ἀπὸ σοῦ μὴ ἐγκαταλίπῃς με, μηδὲ ἀχρεῖον δείξῃς τῆς βασιλείας σου· ὁ ἐχθρὸς ὁ παμπόνηρος ἐγύμνωσέ με, καὶ ᾖρέ μου τὸν πλοῦτον· τῆς ψυχῆς τὰ χαρίσματα ἀσώτως διεσκόρπισα, ἀναστὰς οὖν, ἐπιστρέψας πρὸς σὲ ἐκβοῶ· Ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου, ὁ δι’ ἐμὲ ἐν Σταυρῷ τὰς ἀχράντους […]