ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΑΓΙΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΑΣ

«KΔ´ Χαιρετιστήριοι Οἶκοι εἰς τοὺς Παμμεγίστους Ταξιάρχας Μιχαὴλ καὶ Γαβριήλ».

Ἀναγινωσκόμενοι τῇ Δευτέρᾳ ἑσπέρας ἐν τῇ Μονῇ Ἀσωμάτων Πετράκῃ. Ποίημα Γερασίμου τοῦ Μικραγιαννανίτου Ὑμνογράφου Κοντάκιον. Ἦχος πλ. δ´. Τῇ ὑπερμάχῳ. Τῶν οὐρανίων στρατιῶν ὡς προεξάρχοντες ὁ Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ οἱ ἀρχιστράτηγοι, οἱ τῷ θρόνῳ παρεστῶτες τῆς θείας δόξης, τῶν παγίδων τοῦ δολίου Πολεμήτορος ἐκλυτροῦσθε προστασίαις ὑμῶν πάντοτε τοὺς κραυγάζοντας· Χαίροις, ζεῦγος ἀσώματον. Advertisements