ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«ΔΕΥΤΕ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΠΛ. Β΄ ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Βυζαντίου Δεῦτε τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα, συναθροισθέντες σήμερον, ἐν τῷ πανσέπτῳ ναῷ τῶν θεηγόρων Προφητῶν, ψαλμικῶς ᾄσωμεν ἐναρμόνιον μέλος, τῷ τούτους δοξάσαντι, Χριστῷ τῷ Θεῷ ἡμῶν, καὶ ἐν χαρᾷ καὶ ἀγαλλιάσει ἀναβοήσωμεν· Χαίροις ἐπίγειε ἄγγελε, καὶ οὐράνιε ἄνθρωπε, Ἠλία μεγαλώνυμε. Χαίροις ὁ διπλῆν τὴν χάριν παρὰ Θεοῦ κομισάμενος, Ἐλισαῖε πανσεβάσμιε· Χαίρετε […]