ΤΥΠΙΚΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Α΄ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ(2017)

26 ΦΕΒΡΟΥΑPIOY 2017 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ ΕΣΠΕΡΑΣ Advertisements

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ(2017)

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾽Αδάμ. ῏ Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Γ´.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ(2017)

26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου ᾽Αδάμ. ῏ Ηχος γ´ – ῾Εωθινόν Γ´. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/02/17)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ (2017)

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 ΣΑΒΒΑΤΟΝ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ Ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων ῾Αγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ(2017)

25 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΠΡΟ ΤΗΣ ΤΥΡΙΝΗΣ  ΕΣΠΕΡΑΣ  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ (2017)

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς Δευτέρας καί ἀδεκάστου Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ.   Ἦχος β’ Ἑωθινὸν Β’

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΡΕΩ(2017)

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2017 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΕΩ   Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς Δευτέρας καί ἀδεκάστου Παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾽Ιησοῦ Χριστοῦ.   Ἦχος β’ Ἑωθινὸν Β’ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/02/17)