ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (ΖΑΚΧΑΙΟΥ) (2016)

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ. Κύρου καὶ ᾿Ιωάννου τῶν ἀναργύρων († 311). Τῶν ἐν Κορίνθῳ ἓξ μαρτύρων (†251), ᾿Ηλία νεομάρτυρος τοῦ ἐν Καλαμάτᾳ (†1685), ᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ (†1877). ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν β΄

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΙΕ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

31 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΕ΄ ΛΟΥΚΑ. Κύρου καὶ ᾿Ιωάννου τῶν ἀναργύρων († 311). Τῶν ἐν Κορίνθῳ ἓξ μαρτύρων (†251), ᾿Ηλία νεομάρτυρος τοῦ ἐν Καλαμάτᾳ (†1685), ᾿Αρσενίου ὁσίου τοῦ ἐν Πάρῳ (†1877). ῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν β΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (30/01/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (2016)

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 † Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ με­γά­λου, Γρη­γορίου τοῦ θεολόγου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σοστό­μου. ῾Ιππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέ­σεως τῆς εἰ­κόνος τῆς Θεο­τόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυ­σῆς) μάρτυρος.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΤΡΙΩΝ ΙΕΡΑΡΧΩΝ (2016)

30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 † Τῶν τριῶν ἱεραρχῶν Βασιλείου τοῦ με­γά­λου, Γρη­γορίου τοῦ θεολόγου καὶ ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σοστό­μου. ῾Ιππολύτου ἱερομάρτυρος· ἀνάμνησις τῆς ἐν Τήνῳ εὑρέ­σεως τῆς εἰ­κόνος τῆς Θεο­τόκου (1823)· Αὔρας (τῆς καὶ Χρυ­σῆς) μάρτυρος. Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (29/01/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2016)

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 † ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σο­στόμου, ἀρχιεπι­σκόπου Κων­σταν­τινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει­ψάνου ἐν ἔτει 438).  Μαρ­κιανῆς βασιλίσσης  

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (2016)

27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 † ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυ­σο­στόμου, ἀρχιεπι­σκόπου Κων­σταν­τινουπόλεως (ἀνακομιδὴ λει­ψάνου ἐν ἔτει 438).  Μαρ­κιανῆς βασιλίσσης. Τῌ ΤΡΙΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (26/01/2016)  

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ (2016)

25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 +Τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Γρηγορίου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Θεολόγου.

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 145 ακόμα followers