ΤΥΠΙΚΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ(2016)

  23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ   2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Ϛ΄ ΛΟΥΚΑ                                            ῏Ηχος α΄, ἑωθινὸν Ζ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (22/10/16)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ΄ΛΟΥΚΑ (ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΦΟΡΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΤΗΣ Ζ΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ) (2016)

16  ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Δ΄ ΛΟΥΚΑ ῏Ηχος πλ. δ΄, ἑωθινὸν ζ΄΄ Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (15/10/16)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Γ΄ΛΟΥΚΑ (2016)

9 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΛΟΥΚΑ Μνήμη του Ἁγίου Ἀποστόλου Ἰακώβου τοῦ Ἀλφαίου, καὶ τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀνδρονίκου, καὶ τῆς συμβίας αὐτοῦ. ῏Ηχος βαρύς, ἑωθινὸν Ε῞. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (08/10/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄ΛΟΥΚΑ (2016)

  25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄.   ΛΟΥΚΑ Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης. Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν Γ΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Α΄ΛΟΥΚΑ (2016)

25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ Α΄.   ΛΟΥΚΑ Μνήμη τῆς Ὁσίας Μητρὸς ἡμῶν Εὐφροσύνης. Ἦχος πλ. α΄, ἑωθινὸν Γ΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (24/09/16)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ (2016)

18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2016 † ΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΨΩΣΙΝ ῏Ηχος δ΄, ἑωθινὸν Β΄.

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ (2016)

11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016 +ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ῏Ηχος γ΄, ἑωθινὸν α΄. Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (10/09/16)