ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2015)

26   ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Τῶν ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν, Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ Νικοδήμου,

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ

Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2015)»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2015)

26   ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ Γʹ ΑΠΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Τῶν ἁγίων Μυροφόρων γυναικῶν, Ἰωσὴφ τοῦ ἀπὸ Ἀριμαθαίας καὶ Νικοδήμου,

Ἦχος βʹ. Ἑωθινὸν Δʹ

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (25/04/15)

  Continue reading «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ (2015)»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2015)

25  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Σάββατον.

«᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τοῦ Θωμᾶ»

+Μάρκου τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ.

Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΙΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΚΟΥ (2015)»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2015)

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

† Γεωργίου μεγαλο­μάρ­τυρος τοῦ τρο­παιο­φόρου (†303).

Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2015)»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2015)

23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

† Γεωργίου μεγαλο­μάρ­τυρος τοῦ τρο­παιο­φόρου (†303).

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ  ΕΣΠΕΡΑΣ (22/4/15)

  Continue reading «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΥ (2015)»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ) (2015)

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015
ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ)
Τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως
καὶ ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ.


Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ) (2015)»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ) (2015)

19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΘΩΜΑ)

Τὰ ἐγκαίνια τῆς τοῦ Χριστοῦ Ἀναστάσεως

καὶ ἡ ψηλάφησις τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Θωμᾶ,

Τῼ ΣΑΒΒΑΤῼ ΕΣΠΕΡΑΣ (18/04/15)

  Continue reading «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΑΣΧΑ (ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΩΜΑ) (2015)»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (2015)

18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

† Σάββατον τῆς διακαινησίμου.

῏Ηχος πλ. δ΄.

  Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΑΒΒΑΤΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (2015)»

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) (2015)

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

«Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς».

Ἦχος πλ. β΄.

Τῌ ΠΑΡΑΣΚΕΥῌ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ

  Continue reading «ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) (2015)»

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) (2015)

17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015

Τὰ ἐγκαίνια τοῦ ναοῦ τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς.

Ἦχος πλ. β΄.

Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/04/2015)

  Continue reading «ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΑΙΝΗΣΙΜΟΥ (ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ) (2015)»