Αρχείο κατηγορίας ΤΥΠΙΚΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ΄ (Θ΄ ΛΟΥΚΑ).

Γρηγορου πισκόπου Νεοκαισαρεας († 270). Γενναδου ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπλεως (†471).

῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ι΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ ΛΟΥΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΛΟΥΚΑ

17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΑ΄ (Θ΄ ΛΟΥΚΑ).

Γρηγορου πισκόπου Νεοκαισαρεας († 270). Γενναδου ρχιεπισκπου Κωνσταντινουπλεως (†471).

῏Ηχος δ΄· ἑωθινὸν ι΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (16/11/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Θ΄ΛΟΥΚΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† Φιλίππου τοῦ ἀπο­στό­λου ἐκ τῶν ιβ΄ (α΄ αἰ.). Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσ­σα­λο­νίκης τοῦ Παλαμᾶ (†1340), Κωνσταντί­νου νεομάρτυρος τοῦ ῾Υδραίου (†1800).

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

14 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† Φιλίππου τοῦ ἀπο­στό­λου ἐκ τῶν ιβ΄ (α΄ αἰ.). Γρηγορίου ἀρχιεπισκόπου Θεσ­σα­λο­νίκης τοῦ Παλαμᾶ (†1340), Κωνσταντί­νου νεομάρτυρος τοῦ ῾Υδραίου (†1800).

Τ ΤΕΤΑΡΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (13/11/2013)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† ᾿Ιωάννου ἀρχιεπι­σκόπου Κωνσταν­τι­νουπό­λε­ως τοῦ Χρυσοστόμου (†407)

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Τετάρτη.

† ᾿Ιωάννου ἀρχιεπι­σκόπου Κωνσταν­τι­νουπό­λε­ως τοῦ Χρυσοστόμου (†407)

Τ ΤΡΙΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (12/11/2013)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ

10 NOEMBRIOY  2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Η΄ ΛΟΥΚΑ).

᾿Ολυμπ, Τερτου κ.λπ.κ τν 70 (α΄ α.)· ᾿Ορστου μρτ. το Τυανως (†304). ρσενίου σίου το Καππαδόκου (†1924).

Ηχος γ΄, ωθινν θ΄.
Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ

10 NOEMBRIOY  2013

ΚΥΡΙΑΚΗ Κ΄ (Η΄ ΛΟΥΚΑ).

᾿Ολυμπ, Τερτου κ.λπ.κ τν 70 (α΄ α.)· ᾿Ορστου μρτ. το Τυανως (†304). ρσενίου σίου το Καππαδόκου (†1924).

Ηχος γ΄, ωθινν θ΄.

Τ ΣΑΒΒΑΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (9/11/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Η΄ΛΟΥΚΑ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

+Νεκταρίου Πεν­τα­πό­λεως τοῦ ἐν Αἰ­γί­νῃ (†1920).

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

+Νεκταρίου Πεν­τα­πό­λεως τοῦ ἐν Αἰ­γί­νῃ (†1920).

Τ ΠAΡΑΣΚΕΥ ΕΣΠΕΡΑΣ

 (8/11/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† Σύναξις τῶν ἀρχι­στρα­­τήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνά­μεων

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΣΩΜΑΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

https://i1.wp.com/pigizois.net/sinaxaristis/11/08.jpg

8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Παρασκευή

† Σύναξις τῶν ἀρχι­στρα­­τήγων Μιχαὴλ καὶ Γαβριὴλ καὶ τῶν λοιπῶν ἀσωμάτων δυνά­μεων.

Τ ΠΕΜΤ ΕΣΠΕΡΑΣ (7/11/13)

  Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΡΧΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ (Ε΄ ΛΟΥΚΑ).

᾿Ακεψιμ, ᾿Ιωσφ, ᾿Αειθαλ μαρτρων (δ΄ α.)· νακομιδ τν λειψνων Γεωργου το τροπαιοφρου. Γεωργου νου ερομρτυρος το Νεαπολτου (†1797).

῏Ηχος β΄, ἑωθινὸν η΄.

  Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013

† ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΘ΄ (Ε΄ ΛΟΥΚΑ).

᾿Ακεψιμ, ᾿Ιωσφ, ᾿Αειθαλ μαρτρων (δ΄ α.)· νακομιδ τν λειψνων Γεωργου το τροπαιοφρου. Γεωργου νου ερομρτυρος

το Νεαπολτου (†1797).

 Ηχος β΄, ωθινν η΄.

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Ε΄ΛΟΥΚΑ ΚΑΙ ΕΟΡΤΗΣ ΑΝΑΚΟΜΙΔΗΣ ΛΕΙΨΑΝΩΝ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ