ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

«ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙΣ» ΗΧΟΣ Β΄ ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

«Ο ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΡΑΘΥΜΙΑ» ΗΧΟΣ Β΄ ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΊΟΣ

ΧΕΡΟΥΒΙΚΟ ΠΛ.Δ’ ΗΧΟΥ.ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ Β΄ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

«Ω ΠΟΣΩΝ ΑΓΑΘΩΝ»ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ

«ΤΑΙΣ ΕΞ ΕΡΓΩΝ ΚΑΥΧΗΣΕΣΙΝ» ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΕΛΩΝΟΥ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ

«ΑΝΑΣΤΑΣΙΜΑ» Γ’ ΗΧΟΥ.ΤΣΑΜΚΙΡΑΝΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ