Αρχείο κατηγορίας ΤΖΕΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

«Τῆς πατρικῆς δωρεὰς» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΖΕΛΑΣ

Ἦχος πλ. β’
Τῆς πατρικῆς δωρεὰς διασκορπίσας τὸν πλοῦτον, ἀλόγοις συνεβοσκόμην ὁ τάλας κτήνεσι, καὶ τῆς αὐτῶν ὀρεγόμενος τροφῆς ἐλίμωττον μὴ χορταζόμενος, ἀλλ’ ὑποστρέψας πρὸς τὸν εὔσπλαγχνον Πατέρα, κραυγάζω σὺν δάκρυσι· Δέξαι με ὡς μίσθιον, προσπίπτοντα τῇ φιλανθρωπίᾳ σου, καὶ σῶσόν με.