ΤΖΑΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

«Τῶν νομικῶν διδαγμάτων» Ἦχος πλ. δ’ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΗΣ/ ΠΑΝ. ΤΖΑΝΑΚΟΣ 

  Advertisements

«Ὁ τρόπος σου δολιότητος γέμει»ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’ Ὁ τρόπος σου δολιότητος γέμει, παράνομε Ἰούδα· νοσῶν γὰρ φιλαργυρίαν, ἐκέρδησας μισανθρωπίαν· εἰ γὰρ πλοῦτον ἠγάπας, τί τῷ περὶ πτωχείας διδάσκοντι ἐφοίτας; εἰ δὲ καὶ ἐφίλεις, ἵνα τί ἐπώλεις τὸν ἀτίμητον, προδιδοὺς εἰς μιαιφονίαν. Φρῖξον ἥλιε, στέναξον ἡ γῆ, καὶ κλονουμένη βόησον· Ἀνεξίκακε Κύριε δόξα σοι.

«Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΟΥ ΔΟΛΙΟΤΗΤΟΣ ΓΕΜΕΙ¨ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΖΑΝΑΚΟΣ