ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

«ΟΤΕ ΚΑΙΡΟΣ» ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡ. ΚΑΙ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡ.

«ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ» ΗΧΟΣ Α΄ ΕΩΘΙΝΟΝ Α΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

«ΝΑΜΑΤΑ ΙΟΡΔΑΝΕΙΑ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Ἀνατολίου Νάματα Ἰορδάνια περιεβάλου Σωτήρ, ὁ ἀναβαλλόμενος φῶς ὡς ἱμάτιον• καὶ ἔκλινας κορυφὴν τῷ Προδρόμῳ ὁ τὸν οὐρανὸν μετρήσας σπιθαμῇ, ἵνα ἐπιστρέψῃς κόσμον ἐκ πλάνης, καὶ σώσῃς τάς ψυχὰς ἡμῶν.

«ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ» ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΧΑΡ. ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ 1968

«ΔΕΥΤΕ ΕΡΓΑΣΩΜΕΘΑ» ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΗΧΟΣ Α΄

«Ὅτε καιρός, τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Γερμανοῦ Ὅτε καιρός, τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου, πρώτη ἀπογραφὴ τῇ οἰκουμένῃ ἐγένετο, τότε ἔμελλες τῶν ἀνθρώπων ἀπογράφεσθαι τὰ ὀνόματα, τῶν πιστευόντων τῷ τόκῳ σου· διὰ τοῦτο τὸ τοιοῦτον δόγμα, ὑπὸ Καίσαρος ἐξεφωνήθη· τῆς γὰρ αἰωνίου σου βασιλείας, τὸ ἄναρχον ἐκαινουργήθη. Διὸ σοι προσφέρομεν καὶ ἡμεῖς, ὑπὲρ τήν χρηματικὴν φορολογίαν, ὀρθοδόξου […]