ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«Τὰς μυστικὰς σήμερον¨ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΚΑΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Τὰς μυστικὰς σήμερον τοῦ Πνεύματος σάλπιγγας, τοὺς θεοφόρους Πατέρας ἀνευφημήσωμεν, τοὺς μελῳδήσαντας ἐν μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας, μέλος ἐναρμόνιον θεολογίας, Τριάδα μίαν, ἀπαράλλακτον, οὐσίαν τε καὶ Θεότητα, τοὺς καθαιρέτας Ἀρείου, καὶ ὀρθοδόξων προμάχους, τοὺς πρεσβεύοντας πάντοτε Κυρίῳ, ἐλεηθῆναι τὰς ψυχάς ἡμῶν. Advertisements

«ΠΑΝΤΑ ΧΟΡΗΓΕΙ» «ΕΙΔΟΜΕΝ ΤΟ ΦΩΣ» «ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΟ ΑΓΙΟΝ» ΙΔΙΟΜΕΛΑ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

«Ο ΕΧΩΝ ΘΡΟΝΟΝ ΟΥΡΑΝΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΚΑΣ

«Τὸν κήρυκα τῆς πίστεως» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΥΡΚΑΣ

» ΕΩΘΙΝΟΝ Γ΄» ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΧΟΣ Γ΄

ΕΩΘΙΝΟΝ Γ’ Ἦχος γ’ Τῆς Μαγδαληνῆς Μαρίας, τὴν τοῦ Σωτῆρος εὐαγγελιζομένης, ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν καὶ ἐμφάνειαν, διαπιστοῦντες οἱ Μαθηταί, ὠνειδίζοντο τὸ τῆς καρδίας σκληρόν· ἀλλὰ τοῖς σημείοις καθοπλισθέντες καὶ θαύμασι, πρὸς τὸ κήρυγμα ἀπεστέλλοντο· καὶ σὺ μὲν Κύριε, πρὸς τὸν ἀρχίφωτον ἀνελήφθης Πατέρα, οἱ δὲ ἐκήρυττον πανταχοῦ τὸν λόγον, τοῖς θαύμασι πιστούμενοι. Διὸ οἱ φωτισθέντες […]

«ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΝ» ΣΥΡΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

«ΠΑΡΑ ΤΟ ΦΡΕΑΡ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒ» ΧΟΡΩΔΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΚΑ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

ΤΟ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΗΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΙΔΟΣ ΨΑΛΛΕΙ ΣΕ ΗΧΟ ΠΛ. Β΄ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΥΡΚΑ: Δόξα Πατρί… Παρὰ τὸ φρέαρ τοῦ Ἰακώβ, εὑρὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν Σαμαρείτιδα, αἰτεῖ ὕδωρ παρ’ αὐτῆς ὁ νέφεσι καλύπτων τὴν γῆν. Ὢ τοῦ θαύματος! ὁ το[Ις Χερουβὶμ ἐποχούμενος, πόρνῃ γυναικὶ διελέγετο΄ ὕδωρ αἰτῶν, ὁ ἐν ὕδασι τὴν […]