ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΧΑΡΗΣ

«Ἱερεὺς ἐννομώτατος» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

  Δοξαστικὸν  Ἦχος πλ. β’  Ἱερεὺς ἐννομώτατος, μέχρι τέλους ἐχρημάτισας, μάκαρ Ἐλευθέριε· ἱερουργῶν γὰρ τὰ θεῖα καὶ ἄρρητα μυστήρια, τὸ αἷμά σου ἐξέχεας ὑπὲρ Χριστοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ θῦμα εὐπρόσδεκτον σεαυτὸν προσήγαγες· διὸ παρρησίαν ἔχων πρὸς αὐτόν, ἐκτενῶς ἱκέτευε, ὑπὲρ τῶν πίστει τελούντων σὴν ἀεισέβαστον μνήμην, καὶ τοὺς αὐτὴν γεραίροντας ῥυσθῆναι πειρασμῶν, καὶ παντοίων κινδύνων […]

«ΘΑΥΜΑΣΤΗ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ» ΠΕΤΡΟΥ ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ

«ΩΣΠΕΡ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟΝ ΠΛΗΡΕΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

«Ἀτελεύτητος ὑπάρχει τῶν Ἁγίων ἡ χάρις» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄