ΣΤΙΧΗΡΑ ΑΥΤΟΜΕΛΑ

«ΟΣΙΕ ΠΑΤΕΡ ΘΕΟΦΟΡΕ ΘΕΟΔΟΣΙΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ.Α΄ΣΤΙΧΗΡΟΝ ΑΥΤΟΜΕΛΟΝ

http://www.dailymotion.com/video/x19hjv1_o%CF%83i%CE%B5-%CF%80%CE%B1%CF%84%CE%B5%CF%81-%CF%83%CF%84i%CF%87%CE%B7%CF%81on-%CE%B1%CF%85%CF%84o%CE%BC%CE%B5%CE%BBon-%CE%B7%CF%87o%CF%83-%CF%80%CE%BB-%CE%B1_music Ἦχος πλ. α’   Ὅσιε Πάτερ, θεοφόρε Θεοδόσιε, μεγάλως ἠγωνίσω ἐν τῇ προσκαίρῳ ζωῇ, ἐν ὕμνοις καὶ νηστείαις καὶ ἀγρυπνίαις, τύπος γενόμενος τῶν σῶν φοιτητῶν, νῦν δὲ συγχορεύεις μετὰ τῶν Ἀσωμάτων, Χριστὸν ἀπαύστως δοξολογῶν, τὸν ἐκ Θεοῦ Θεὸν Λόγον καὶ Λυτρωτήν, τὸν ὑποκλίναντα τὴν κάραν τῷ Προδρόμῳ, καὶ ἁγιάσαντα τὴν φύσιν τῶν ὑδάτων. Αὐτὸν ἱκέτευε, […]