Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (2017)

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

+Ἀνάμνησις τς ν Κωνσταντινουπόλει τελουμένης τό πάλαι, Προόδου το Τιμίου καί Ζωοποιο Σταυρο. Τν γίων πτά Παίδων τν Μακκαβαίων, τς μητρός ατν Σολομονς καί το διδασκάλου ατν λεαζάρου.

Αποτέλεσμα εικόνας για ΠΡΟΟΔΟΣ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (2017)

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (2017)

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

+ νάμνησις τς ν Κωνσταντινουπόλει τελουμένης τό πάλαι, Προόδου το Τιμίου καί Ζωοποιο Σταυρο. Τν γίων πτά Παίδων τν Μακκαβαίων, τς μητρός ατν Σολομονς καί το διδασκάλου ατν λεαζάρου.

Τ ΔΕΥΤΕΡΑ  ΕΣΠΕΡΑΣ (31/7/2017)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΠΟΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ (2017)

ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

῾Η πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυ­ροῦ, ἤ τοι ἡ ἔξο­δος αὐ­τοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ παλατίου εἰς τὴν Πόλιν· τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων, Σολομονῆς τῆς μητρὸς αὐτῶν καὶ ᾿Ε­λε­α­ζάρου τοῦ διδασκάλου αὐτῶν (166 π.Χ.). ᾿Ελέσης ὁσιο­μάρ­τυ­ρος τῆς ἐν Κυθήροις.

Συνέχεια ανάγνωσης ΟΡΘΡΟΣ ΚΑΙ ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2013

῾Η πρόοδος τοῦ τιμίου Σταυ­ροῦ, ἤ τοι ἡ ἔξο­δος αὐ­τοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ παλατίου εἰς τὴν Πόλιν· τῶν ἁγίων ἑπτὰ παίδων Μακκαβαίων, Σολομονῆς τῆς μητρὸς αὐτῶν καὶ ᾿Ε­λε­α­ζάρου τοῦ διδασκάλου αὐτῶν (166 π.Χ.). ᾿Ελέσης ὁσιο­μάρ­τυ­ρος τῆς ἐν Κυθήροις

Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ (31/7/2013)

Συνέχεια ανάγνωσης ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ