ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

«Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον» ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΤΩΝ ΑΙΝΩΝ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ

Δόξα… Ἦχος δ’ Ἀνδρέου Ἱεροσολυμίτου Τὸν λόγχαις κληρωσάμενον, τῆς σωτηρίου πλευρᾶς τὴν χάριν, τῆς νυγείσης τῇ λόγχῃ, ἐξ ἧς ἡμῖν πηγάζει ὁ Σωτήρ, ζωῆς καὶ ἀφθαρσίας νάματα, Δημήτριον τιμήσωμεν, τὸν σοφώτατον ἐν διδαχαῖς, καὶ στεφανίτην ἐν Μάρτυσι· τὸν δι’ αἵματος τελέσαντα, τὸν τῆς ἀθλήσεως δρόμον, καὶ θαύμασιν ἐκλάμψαντα πάσῃ τῇ οἰκουμένῃ, τόν ζηλωτὴν τοῦ Δεσπότου, καὶ […]

«Η ΟΝΤΩΣ ΕΙΡΗΝΗ» ΕΩΘΙΝΟΝ ΣΤ΄ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ