ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

«ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΥΜΝΟΙ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΗΣ ΕΥΔΟΚΙΑΣ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΩΝ ΕΙΣΟΔΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΔΕΥΤΕ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΘΝΗ»ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΗΧΟΣ Β¨ Δ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δόξα… Καὶ νῦν… Ἦχος β’ Δεῦτε ἅπαντα τὰ ἔθνη, τὸ εὐλογημένον ξύλον προσκυνήσωμεν, δι᾿ οὗ γέγονεν ἡ αἰώνιος δικαιοσύνη· τὸν γὰρ Προπάτορα Ἀδάμ, ὁ ἀπατήσας ἐν ξύλῳ, τῷ Σταυρῷ δελεάζεται· καὶ πίστει κατενεχθεὶς πτῶμα ἐξαίσιον, ὁ τυραννίδι κρατήσας τοῦ βασιλείου πλάσματος, Αἵματι Θεοῦ, ὁ ἰὸς τοῦ ὄφεως ἀποπλύνεται· καὶ κατάρα λέλυται, καταδίκης δικαίας, ἀδίκῳ δίκῃ […]

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΣΥΝΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΗΧΟΣ Δ΄ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«ΤΗΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΜΥΣΤΙΚΩΣ………..ΤΗΝ ΗΜΕΡΑΝ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΗΝ………ΑΥΤΗ ΕΣΤΙΝ Η ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΑΥΣΕΩΣ ΗΜΕΡΑ…'» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Δόξα… Ἦχος πλ. β’ Τὴν σήμερον μυστικῶς, ὁ μέγας Μωϋσῆς προδιετυποῦτο λέγων· Καὶ εὐλόγησεν ὁ Θεός, τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην· τοῦτο γάρ ἐστι τὸ εὐλογημένον Σάββατον· αὕτη ἐστίν ἡ τῆς καταπαύσεως ἡμέρα, ἐν ᾗ κατέπαυσεν ἀπὸ πάντων τῶν ἔργων αὐτοῦ, ὁ Μονογενὴς Υἱὸς τοῦ Θεοῦ, διὰ τῆς κατὰ τὸν θάνατον οἰκονομίας, τῇ σαρκὶ σαββατίσας, […]

«Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου ψυχὴ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δόξα… Τοῦ Ἁγίου Ἦχος πλ. δ’ Ἀνατολίου Ἔχει μὲν ἡ θειοτάτη σου ψυχὴ καὶ ἄμωμος, ἀοίδιμε Δημήτριε, τὴν οὐράνιον Ἱερουσαλὴμ κατοικητήριον, ἧς τὰ τείχη, ἐν ταῖς ἀχράντοις χερσὶ τοῦ ἀοράτου Θεοῦ ἐζωγράφηνται. Ἔχει δὲ καὶ τὸ πανέντιμον, καὶ ἀθλητικώτατόν σου σῶμα, τὸν περίκλυτον τοῦτον ναὸν ἐπὶ γῆς, ταμεῖον ἄσυλον θαυμάτων, νοσημάτων ἀλεξητήριον, ἔνθα προστρέχοντες, τὰς ἰάσεις […]