ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

«ΕΣΗΜΕΙΩΘΗ ΕΦ’ ΗΜΑΣ» ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΝ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

«ΚΑΤΑΒΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ» ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ / ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ

 

«Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος»ΗΧΟΣ Δ΄ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ἦχος δ’ Ταχὺ προκατάλαβε  Ὁ ἔνσαρκος ἄγγελος, τῶν Προφητῶν ἡ κρηπίς, ὁ δεύτερος Πρόδρομος τῆς παρουσίας Χριστοῦ, Ἠλίας ὁ ἔνδοξος, ἄνωθεν καταπέμψας, Ἐλισαίῳ τὴν χάριν, νόσους ἀποδιώκει, καὶ λεπροὺς καθαρίζει· διὸ καὶ τοῖς τιμῶσιν αὐτὸν βρύει ἰάματα.

«Δεῦτε τῶν ὀρθοδόξων τὸ σύστημα» «Προφῆτα κήρυξ Χριστοῦ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΔΟΞΑΣΤΙΚΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

«Τῶν Προφητῶν τοὺς ἀκραίμονας» ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

Ἦχος πλ. δ’  Τῶν Προφητῶν τοὺς ἀκραίμονας, καὶ παμφαεῖς φωστῆρας τῆς οἰκουμένης, ἐν ὕμνοις τιμήσωμεν πιστοί, Ἠλίαν καὶ Ἐλισαῖον καὶ Χριστῷ ἐκβοήσωμεν χαρμονικῶς· Εὔσπλαγχνε Κύριε, παράσχου τῷ λαῷ σου, ἱκεσίαις τῶν Προφητῶν σου, ἄφεσιν ἁμαρτιῶν, καὶ τὸ μέγα ἔλεος. 

ΥΜΝΟΙ ΚΥΡΙΑΚΗΣ Δ’ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΗΧΟΣ Γ΄ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΙΚΟΠΟΥΛΟΣ.

«ΥΜΝΟΙ ΤΡΙΩΔΙΟΥ» ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ