ΠΑΤΗΡ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

«ΣΕΛΑΣ ΦΑΕΙΝΟΤΑΤΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΤΗΡ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

Advertisements

«ΣΕΛΑΣ ΦΑΕΙΝΟΤΑΤΟΝ»ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΤΗΡ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

«ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΤΑ ΚΡΕΙΤΤΟΝΑ’ ΗΧΟΣ Β΄ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΤΗΡ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

Δοξαστικὸν Ἦχος β’ Βυζαντίου Πλουσίων δωρεῶν τὰ κρείττονα, εἰληφῶς παρὰ Θεοῦ, Ἄναξ κράτιστε, Κωνσταντῖνε μέγιστε, καλῶς ἐν τούτοις διέπρεψας· καταυγασθεὶς γὰρ ἀκτῖσι τοῦ παναγίου Πνεύματος, ὑπὸ Σιλβέστρου ἱερέως, ὡς διὰ τοῦ βαπτίσματος, ἐν Βασιλεῦσιν ὤφθης ἀήττητος, τὴν οἰκουμένην ὡς προῖκα προικοδοτήσας τῷ Κτίστῃ σου, καὶ πόλιν βασιλεύουσαν θεοσεβῆ. Διὸ ἱκετεύων μὴ παύσῃ Χριστῷ τῷ Θεῷ, […]

«ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΩΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΝΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ.Β΄ ΠΑΤΗΡ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΠΑΤΗΡ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ (ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΣ)

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

  Ἀπολυτίκιον Ἦχος   δ’ Τοῦ Σταυροῦ σου τὸν τύπον ἐν οὐρανῷ θεασάμενος, καὶ ὡς ὁ Παῦλος τὴν κλῆσιν οὐκ ἐξ ἀνθρώπων δεξάμενος, ὁ ἐν βασιλεῦσιν, Ἀπόστολός σου Κύριε, Βασιλεύουσαν πόλιν τῇ χειρί σου παρέθετο ἣν περίσῳζε διὰ παντὸς ἐν εἰρήνῃ, πρεσβείαις τῆς Θεοτόκου, μόνε Φιλάνθρωπε.

«ΠΛΟΥΣΙΩΝ ΔΩΡΕΩΝ ΤΑ ΚΡΕΙΤΤΟΝΑ» ΗΧΟΣ Β΄ΠΑΤΗΡ ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ

ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Δόξα… Ἦχος β’ Βυζαντίου Πλουσίων δωρεῶν τὰ κρείττονα, εἰληφῶς παρὰ Θεοῦ, Ἄναξ κράτιστε, Κωνσταντῖνε μέγιστε, καλῶς ἐν τούτοις διέπρεψας· καταυγασθεὶς γὰρ ἀκτῖσι τοῦ παναγίου Πνεύματος, ὑπὸ Σιλβέστρου ἱερέως, ὡς διὰ τοῦ βαπτίσματος, ἐν Βασιλεῦσιν ὤφθης ἀήττητος, τὴν οἰκουμένην ὡς προῖκα προικοδοτήσας τῷ Κτίστῃ σου, καὶ πόλιν βασιλεύουσαν θεοσεβῆ. Διὸ ἱκετεύων […]