Αρχείο κατηγορίας ΠΑΤΗΡ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΩΜΑΝΙΔΗΣ

Το μυστήριο τής Πεντηκοστής Η ενότητα τής Αρχιερατικής Προσευχής Τού π. Ιωάννη Ρωμανίδη

Ένα άλλο σημαντικό σημείο, που συνδέεται με το μυστήριο της Πεντηκοστής, είναι η προσευχή του Χριστού στον Πατέρα να αποκτήσουν οι Μαθητές ενότητα μεταξύ τους.

Συνέχεια ανάγνωσης Το μυστήριο τής Πεντηκοστής Η ενότητα τής Αρχιερατικής Προσευχής Τού π. Ιωάννη Ρωμανίδη

Giovanni G. Romanides «Il Filioque»

Testo tratto da: G. Romanides, Patriarch Athenagoras Memorial Lectures, Holy Cross Orthodox Press, 1981.
Traduzione di Mario Rossi

Lo sfondo teologico

A fondamento della controversia sul Filioque (1) tra i franchi e i romani, si trovano essenziali differenze di metodo, d’argomento teologico, di spiritualità, e perciò, di comprensione sulla vera natura dottrinale e sullo sviluppo linguistico dei termini con i quali veniva espressa la dottrina medesima. Di tutti gli aspetti esposti nei miei lavori pubblicati, sceglierò il seguente in quanto necessario per un’elementare comprensione degli atteggiamenti romani davanti alle pretese filioquiste franche. Benché questo capitolo sia denominato «Lo sfondo teologico» parliamo ancora di teologia in una prospettiva storica e non astratta utilizzando ulteriori riferimenti contestuali dalla Bibbia.

Συνέχεια ανάγνωσης Giovanni G. Romanides «Il Filioque»

«Ποιος είναι άγιος» π. Ι. Ρωμανίδης

Πηγή: Απόσπασμα από το βιβλίο «Σεβ. Μητρ. Ναυπάκτου Ιεροθέου: «Εμπειρική Δογματική»

Άγιοι λέγονται όλοι όσοι, κατά διαφόρους βαθμούς, μετέχουν της αγιοποιού-θεοποιού ενεργείας του Θεού. Στην κατηγορία των Αγίων συγκαταλέγονται οι Προφήτες, οι Απόστολοι, οι Πατέρες και όλοι οι δια μέσου των αιώνων φίλοι του Χριστού, όσοι μετέχουν της φωτιστικής και θεοποιού ενεργείας του Θεού, μεταξύ τών οποίων οι μάρτυρες, οι όσιοι ασκητές, κληρικοί και λαϊκοί, άνδρες και γυναίκες, νέοι και ηλικιωμένοι. Όλοι αυτοί λέγονται Άγιοι.

Συνέχεια ανάγνωσης «Ποιος είναι άγιος» π. Ι. Ρωμανίδης

«Ὁ νεοέλληνας πιστεύει ἀκραδάντως ὅτι ἡ προδοσία του αὐτὴ εἶναι ὁ ὕψιστος πατριωτισμὸς»Τοῦ π. Ἰωάννη Ρωμανίδη

Τὸ ρωμαΐικον φιλότιμον μετετράπη εἰς γραικυλιστικὴν ἀφέλειαν ἐξ αἰτίας τῆς ἐσφαλμένης ὑψηλῆς ἐκτιμήσεως καὶ τῆς ἀβασίμου ἐμπιστοσύνης τοῦ Γραικοῦ εἰς τὸν δυτικὸν πολιτισμόν. Ὁ νεοέλληνας μὲ τὴν ἐμπιστοσύνην τοῦ εἰς τὸ ἀνύπαρκτον φιλότιμον τῶν ξένων ἔχει τὴν πνευματικὴ δομὴ τοῦ προδότου. Ἀρκεῖ νὰ τοῦ δοθῆ ἡ εὐκαιρία νὰ συνάψη φιλίαν μὲ «φιλότιμον φιλέλληνα».