ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

«ΥΜΝΟΙ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ» ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

Ο Μέγας Πρωτοπρεσβύτερος της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας π. Γεώργιος Τσέτσης ψάλλει Ιδιόμελα των Ωρών της εορτής των Θεοφανείων (1. Τάδε λέγει Κύριος ηχ πλ δ´ 2´.47´´ – 2. Θάμβος ην κα­τι­δείν ηχ βαρύς 1´.56´´ – 3. Δόξα και Νυν. Την χείρα σου την αψαμένην ηχ πλ α´ 3´.59´´). Advertisements

«ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ» «ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ’ «ΤΑ ΠΛΗΘΗ» ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΑΣΤΕΡΗΣ

   

«ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

«Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε» ΗΧΟΣ ΠΛ.Δ΄ ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

Ἦχος πλ. δ’ Καὶ νῦν… Θεοτοκίον Τῆς σωτηρίας εὔθυνόν μοι τρίβους, Θεοτόκε· αἰσχραῖς γὰρ κατερρύπωσα, τὴν ψυχὴν ἁμαρτίαις, ὡς ῥαθύμως τὸν βίον μου, ὅλον ἐκδαπανήσας, ταῖς σαῖς πρεσβείαις ῥῦσαί με, πάσης ἀκαθαρσίας.  

«ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ ΑΝΟΙΞΟΝ ΜΟΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΠΑΤΗΡ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

Δόξα… Ἦχος πλ. δ’ Τῆς μετανοίας ἄνοιξόν μοι πύλας Ζωοδότα· ὀρθρίζει γὰρ τὸ πνεῦμά μου, πρὸς ναὸν τὸν ἅγιόν σου, ναὸν φέρον τοῦ σώματος, ὅλον ἐσπιλωμένον· ἀλλ’ ὡς οἰκτίρμων κάθαρον, εὐσπλάγχνῳ σου ἐλέει.