ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

» ΓΛΩΣΣΑΙ ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΧΗΘΗΣΑΝ»»ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

Advertisements

«ΓΛΩΣΣΑΙ ΠΟΤΕ ΣΥΝΕΧΥΘΗΣΑΝ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΠΑΤΗΡ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ

  Δόξα… . Ἦχος πλ. δ’ Γλῶσσαι ποτὲ συνεχύθησαν, διὰ τὴν τόλμαν τῆς πυργοποιΐας, γλῶσσαι δὲ νῦν ἐσοφίσθησαν, διὰ τὴν δόξαν τῆς θεογνωσίας. Ἐκεῖ κατεδίκασε Θεὸς τοὺς ἀσεβεῖς τῷ πταίσματι, ἐνταῦθα ἐφώτισε Χριστὸς τοὺς ἁλιεῖς τῷ Πνεύματι. Τότε κατειργάσθη ἡ ἀφωνία, πρὸς τιμωρίαν, ἄρτι καινουργεῖται ἡ συμφωνία, πρὸς σωτηρίαν τῶν ψυχῶν ἡμῶν.