Αρχείο κατηγορίας ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018

Αποτέλεσμα εικόνας για ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΣΧΑ ΣΤΗΝ ΚΟΡΕΑ

Πάσχα ἡ παροῦσα Ἑορτή·

Πάσχα μυστικόν,

Πάσχα θεῖον·

Πάσχα σωτήριον·

Πάσχα πρὸς ἀθάνατον ζωὴν μετάγον ἡμᾶς·

Πάσχα πᾶσαν κατήφειαν ἐξαῖρον ἐκ μέσου·

Πάσχα τὴν εὐφρόσυνον χάριν διδοὺς μαθηταῖς,

ὅθεν ὁ Θωμᾶς ἀνεβόα·

Κύριος Θεός μου ὑπάρχεις,

ὁ σκυλεύσας Ἅδου τὰ βασίλεια.

(Τετάρτη Θωμᾶ ἑσπέρας, Ἦχος β´ Στιχηρά)

Συνέχεια ανάγνωσης ΠΑΣΧΑΛΙΝΟ ΜΗΝΥΜΑ 2018