Αρχείο κατηγορίας ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΑΣ

Αποτέλεσμα εικόνας για ταξιαρχεσ

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΜΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΤΑΞΙΑΡΧΑΣ

 

Advertisements

«YMNOI ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» Ι. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ/ Φ. ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ/ ΣΠ. ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ/ΑΘ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΙΣ ΥΜΝΩΔΟΙ-ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

 

«Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει»ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΔΟΞΑ..ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ/ΓΡ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ/Φ, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ /Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

Ἦχος πλ. β’
Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει, Θεοτόκε Μήτηρ τῆς ζωῆς, νεφέλαι τοὺς Ἀποστόλους, αἰθερίους διήρπαζον, καὶ κοσμικῶς διεσπαρμένους, ὁμοχώρους παρέστησαν τῷ ἀχράντῳ σου σώματι· οἳ καὶ κηδεύσαντες σεπτῶς, τὴν φωνὴν τοῦ Γαβριήλ, μελῳδοῦντες ἀνεβόων· Χαῖρε κεχαριτωμένη, Παρθένε Μήτηρ ἀνύμφευτε, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ. Μεθ’ ὧν ὡς Υἱόν σου καὶ Θεὸν ἡμῶν, ἱκέτευε σωθῆναι τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Συνέχεια ανάγνωσης «Τῇ ἀθανάτῳ σου Κοιμήσει»ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΔΟΞΑ..ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Μ. ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ/ΓΡ. ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ/Φ, ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ /Δ. ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ

«ΘΕΑΡΧΙΩ ΝΕΥΜΑΤΙ» ΟΚΤΑΗΧΟΝ ΔΟΞΑ …ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ-Γ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ/ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΘ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ/ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Δόξα… Καὶ νῦν…
Ἦχος α’
Θεαρχίῳ νεύματι, πάντοθεν οἱ θεοφόροι Ἀπόστολοι, ὑπὸ νεφῶν μεταρσίως αἰρόμενοι.
Ἦχος πλ. α’
Καταλαβόντες τὸ πανάχραντον, καὶ ζωαρχικόν σου σκῆνος, ἐξόχως ἠσπάζοντο.
Ἦχος β’
Αἱ δὲ ὑπέρτατοι τῶν οὐρανῶν Δυνάμεις, σὺν τῷ οἰκείῳ Δεσπότῃ παραγενόμεναι.
Ἦχος πλ. β’
Τὸ θεοδόχον καὶ ἀκραιφνέστατον σῶμα προπέμπουσι, τῷ δέει κρατούμεναι, ὑπερκοσμίως δὲ προῴχοντο, καὶ ἀοράτως ἐβόων, ταῖς ἀνωτέραις ταξιαρχίαις· ἰδοὺ ἡ παντάνασσα θεόπαις παραγέγονεν.
Ἦχος γ’
Ἄρατε πύλας, καὶ ταύτην ὑπερκοσμίως ὑποδέξασθε, τὴν τοῦ ἀενάου φωτὸς Μητέρα.
Ἦχος βαρὺς
Διὰ ταύτης γὰρ ἡ παγγενὴς τῶν βροτῶν σωτηρία γέγονεν, ᾗ ἀτενίζειν οὐκ ἰσχύομεν, καὶ ταύτῃ ἄξιον γέρας ἀπονέμειν ἀδύνατον.
Ἦχος δ’
Ταύτης γὰρ τὸ ὑπερβάλλον, ὑπερέχει πᾶσαν ἔννοιαν.
Ἦχος πλ. δ’
Διὸ ἄχραντε Θεοτόκε, ἀεὶ σὺν ζωηφόρῳ Βασιλεῖ, καὶ τόκῳ ζῶσα, πρέσβευε διηνεκῶς, περιφρουρῆσαι καὶ σῶσαι, ἀπὸ πάσης προσβολῆς ἐναντίας τὴν νεολαίαν σου· τὴν γὰρ σὴν προστασίαν κεκτήμεθα.
Ἦχος α’
Εἰς τοὺς αἰῶνας, ἀγλαοφανῶς μακαρίζοντες.

Συνέχεια ανάγνωσης «ΘΕΑΡΧΙΩ ΝΕΥΜΑΤΙ» ΟΚΤΑΗΧΟΝ ΔΟΞΑ …ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Π. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ-Γ. ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ/ΔΗΜ. ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ/ΑΘ. ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΗΣ/ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ-Περί σκληροκαρδίας (Αγ. Λουκά Κριμαίας)

Αποτέλεσμα εικόνας για ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ

Ποιος άνθρωπος δεν θα θυμώσει και δεν θα δια­μαρτυρηθεί ακούγοντας την παραβολή του κάκου δού­λου στον όποιο ό κύριος του συγχώρεσε ένα μεγάλο χρέος ενώ αυτός δεν ήθελε να συγχωρέσει στον πλη­σίον του ένα μικρό;

Συνέχεια ανάγνωσης ΚΥΡΙΑΚΗ ΙΑ ΜΑΤΘΑΙΟΥ-Περί σκληροκαρδίας (Αγ. Λουκά Κριμαίας)

«Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν

 

Τὸ αἰώνιο φῶς

Μεταμόρφωση! Τί ὄμορφη, τί ὡραία, τί χαρούμενη λέξη! Ἀντηχεῖ στὴν ψυχὴ καὶ στὸ νοῦ μὲ τέτοια λαμπρότητα καὶ πανηγυρικότατα! Γιὰ αἰῶνες οἱ Ρῶσοι ἀγάπησαν αὐτὸ τὸ καλοκαίρι, τὴν αὐγουστιάτικη γιορτὴ τῆς Μεταμόρφωσης τοῦ Κυρίου, τότε πού, κατὰ τὰ λόγια τοῦ Θεόδωρου Τιοῦτσεφ, “εἶναι σὰν ὁλόκληρη ἡ μέρα νὰ γίνεται κρυστάλλινη καὶ φεγγοβόλα”.

Συνέχεια ανάγνωσης «Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ» π. Ἀλέξανδρος Σμέμαν

«Παρέλαβεν ὁ Χριστός» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΔΟΞΑ…ΑΙΝΩΝ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΥ Φ. ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ/ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ/ ΓΡ. ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

Δοξαστικὸν
Ἦχος πλ. δ’
Βύζαντος
Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν, καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ, ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ ὤφθησαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες, καὶ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· Οὗτός ἐστιν ὁ Υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ ηὐδόκησᾳ, αὐτοῦ ἀκούετε.