ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

«ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ Ο ΧΟΡΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ

«ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΜΑΣ

«ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ» ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

«ΠΑΡΕΛΑΒΕΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ» ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

Δόξα… Καὶ νῦν… Ἦχος πλ. δ’ Βύζαντος Παρέλαβεν ὁ Χριστός, τὸν Πέτρον καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην, εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ’ ἰδίαν, καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ Ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ, ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. Καὶ ὤφθησαν Μωϋσῆς καὶ Ἠλίας μετ’ αὐτοῦ συλλαλοῦντες, καὶ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ […]

«Στου Βοσπόρου τ’ αγιονέρια» (ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ) ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ Γρηγόρης Νταραβάνογλου –

«ΚΥΡΙΕ Η ΕΝ ΠΟΛΛΑΙΣ ΑΜΑΡΤΙΑΙΣ» ΝΤΑΡΑΒΑΝΟΓΛΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ἦχος πλ.δ’ Ποίημα Κασσιανῆς Μοναχῆς Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι, ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως τῆς ἁμαρτίας. Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις διεξάγων τῆς θαλάσσης τὸ ὕδωρ, κάμφθητί […]