ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Θ΄ Ωδή του Πάσχα-[αντι Αξιον]-ΠΕΤΡΟΥ-[ερμ.Παναγ.Νεοχωρίτης-2017]

«Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΤΟΥ ΟΡΘΡΟΥ ΕΟΡΤΗΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΟΣ ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ ΠΑΝ. ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

Δοξαστικὸν Ἦχος πλ. α’ Θεοφάνους Ἀνέτειλε τὸ ἔαρ, δεῦτε εὐωχηθῶμεν, ἐξέλαμψεν ἡ Ἀνάστασις Χριστοῦ, δεῦτε εὐφρανθῶμεν ἡ τοῦ Ἀθλοφόρου μνήμη, τοὺς πιστοὺς φαιδρύνουσα ἀνεδείχθη· διὸ φιλέορτοι, δεῦτε μυστικῶς αὐτὴν πανηγυρίσωμεν· οὗτος γὰρ ὡς καλὸς στρατιώτης, ἠνδρίσατο κατὰ τῶν τυράννων, καὶ τούτους κατῄσχυνε, μιμητὴς γενόμενος τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, οὐκ ἠλέησε τὸ σκεῦος τὸ πήλινον […]

«ΟΣΟΙ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ» ΣΑΡΑΝΤΑΕΚΚΛΗΣΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«Ἐξέδυσάν Με Τὰ Ἱμάτιά Μου…» ΦΩΤΙΟΣ ΚΕΤΣΕΤΖΗΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«ΑΝΤΙΦΩΝΑ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ» ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

Κύριε, Ἡ Ἐν Πολλαῖς Ἁμαρτίαις…» (Τροπάριο της Αγίας Κασσιανής) ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ / ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ

«Πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ Πάσχα» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΤΗΣ