ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ

«ΝΕΝΙΚΗΝΤΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΕΩΣ» ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΗΧΟΣ Α΄

Advertisements

«Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα εἰς οὐρανόν» ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΑΠΟΣΤΙΧΑ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ

Ἀπόστιχα Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. δ’ Ἀτενίσαι τὸ ὄμμα εἰς οὐρανόν, οὐ τολμῶ ὁ τάλας ἐγώ, ἐκ τῶν πονηρῶν μου πράξεων, ἀλλ’ ὡς ὁ Τελώνης στενάξας κραυγάζω σοι· Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ, καὶ φαρισαϊκῆς ὑποκρίσεως ῥῦσαι με, ὡς μόνος εὔσπλαγχνος.

«Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ Θ΄ΩΡΑΣ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

Τὴν χεῖρά σου τὴν ἁψαμένην, τὴν ἀκήρατον κορυφὴν τοῦ Δεσπότου  μεθ᾽ ἧς καὶ δακτύλῳ αὐτόν, ἡμῖν καθυπέδειξας, ἔπαρον ὑπὲρ ἡμῶν, Βαπτιστά, ὡς παρρησίαν ἔχων πολλήν· καὶ γὰρ μείζων τῶν Προφητῶν ἁπάντων, ὑπ᾽ αὐτοῦ μεμαρτύρησαι. Τοὺς ὀφθαλμούς σου πάλιν δέ, τοὺς τὸ Πανάγιον Πνεῦμα κατιδόντας, ὡς ἐν εἴδει περιστερᾶς κατελθόν, ἀναπέτασον πρὸς αὐτὸν Βαπτιστά, ἵλεων ἡμῖν […]

«ΕΥΛΟΓΗΤΟΣ ΕΙ ΧΡΙΣΤΕ Ο ΘΕΟΣ ΗΜΩΝ» ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄