ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ

«ΜΕΓΑΣ ΚΑΝΩΝ» ΨΑΛΛΕΙ Ο ΧΟΡΟΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ ΠΗΛΙΟΥ

Advertisements

ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΠΕΜΠΤΗΣ Ε΄ΝΗΣΤΕΙΩΝ (2016)

14  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 Πέμπτη τῆς Ε’ Ἑβδομάδος (τοῦ Μεγάλου Κανόνος) Ἑσπερινὸς καὶ Θεία Λειτουργία τῶν Προηγιασμένων Δώρων

«Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ

Κοντάκιον Ἦχος πλ. β’  Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι, ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν.

Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΣΤΗΝ ΛΑΥΡΑ ΤΩΝ ΣΠΗΛΑΙΩΝ ΣΤΟ ΚΙΕΒΟ. Канон Андрея Критского в Киево-Печерской Лавре.

ΚΑΝΩΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΠΟΙΗΜΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

  Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἐλέησόν με ᾨδὴ α’ Ἦχος πλ. β’ Ὁ Εἱρμὸς  «Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, Θεὸς τοῦ Πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν· ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται». (Δίς)  

«Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις;» ΧΟΡΩΔΙΑ «ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΦΩΚΑΕΥΣ»

«Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄

    Κοντάκιον Ἦχος πλ. β’  Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι, ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν.