ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

«ΜΕΓΑ ΣΑΒΒΑΤΟ» ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

Advertisements

«Τον ήλιον κρύψαντα»

Γεώργιος Ι. Μαντζαρίδης, Ομότιμος Καθηγητής Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ. Η κτίση συμπάσχει με το Πάθος του Κτίστου της. Ο ήλιος κρύβει τις ακτίνες του. Η γη σείεται και το καταπέτασμα του ναού σχίζεται στα δύο «από άνωθεν έως κάτω» (Μάτθ. 27,51). Ο Σωτήρας θανατώνεται. Και ο από Αριμαθαίας Ιωσήφ, κρυφός μαθητής του Χριστού, παρουσιάζεται στον Πιλάτο, […]

«ΕΓΚΩΜΙΑ ΤΟΥ ΕΠΙΤΑΦΙΟΥ»

«Σὲ τὸν ἀναβαλλόμενον» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ΧΟΡΟΣ ΨΑΛΤΩΝ ΠΡΕΒΕΖΗΣ / ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΜΕΛΩΔΟΙ

«Τοῖς συλλαβοῦσί σε παρανόμοις» Φ. Κετσετζής «Ιδιόμελα Τρίτης Ώρας» – Χαράλαμπος Τζινευράκης /- «Δεῦτε χριστοφόροι λαοὶ » Α. Βουγιουκλής /»Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου» Π. Γαϊτάνος

     

«Πᾶσα Πνοὴ…», «Αἰνεῖτε…» ΗΧΟΣ Γ΄ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

«Ἐξηγόρασας Ἡμᾶς…» ΗΧΟΣ Δ΄ ΧΟΡΟΣ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ