ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ

«ΜΥΣΤΑΓΩΓΩΝ ΣΟΥ, ΚΥΡΙΕ»ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ +ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ

 

«ΤΟ ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΟΣΙΑΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ

«ΤΡΟΠΑΡΙΟ ΤΗΣ ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ» ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΧΟΡΩΔΙΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄

  Δόξα… Καὶ νῦν… Ἰδιόμελον Ἦχος πλ. δ’ Ποίημα Κασσιανὴς Μοναχῆς Κύριε, ἡ ἐν πολλαῖς ἁμαρτίαις περιπεσοῦσα Γυνή, τὴν σὴν αἰσθομένη Θεότητα, μυροφόρου ἀναλαβοῦσα τάξιν, ὀδυρομένη μύρα σοι, πρὸ τοῦ ἐνταφιασμοῦ κομίζει. Οἴμοι! λέγουσα, ὅτι νύξ μοι, ὑπάρχει, οἶστρος ἀκολασίας, ζοφώδης τε καὶ ἀσέληνος, ἔρως τῆς ἁμαρτίας. Δέξαι μου τὰς πηγὰς τῶν δακρύων, ὁ νεφέλαις […]

«ΣΕ ΤΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ» «ΟΤΕ Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ» «Η ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ ΕΔΡΑΜΕ» ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ (αναδημοσίευσις)

Ἦχος α’. Σὲ τὸν τῆς Παρθένου Υἱόν, Πόρνη ἐπιγνοῦσα Θεὸν ἔλεγεν, ἐν κλαυθμῷ δυσωποῦσα, ὡς δακρύων ἄξια πράξασα. Διάλυσον τὸ χρέος, ὡς κἀγὼ τοὺς πλοκάμους, ἀγάπησον φιλοῦσαν, τὴν δικαίως μισουμένην, καὶ πλησίον τελωνῶν σε κηρύξω, Εὐεργέτα φιλάνθρωπε. Ἦχος α’. Ὅτε ἡ ἁμαρτωλός, προσέφερε τὸ μύρον, τότε ὁ μαθητής, συνεφώνει τοῖς παρανόμοις, ἡ μὲν ἔχαιρε κενοῦσα […]

«ΑΙΝΟΙ ΟΡΘΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ» ΗΧΟΣ Α΄ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΪΚΟΠΟΥΛΟΣ

  Ἰδιόμελα Ἦχος α’ Σὲ τὸν τῆς Παρθένου Υἱόν, Πόρνη ἐπιγνοῦσα Θεὸν ἔλεγεν, ἐν κλαυθμῷ δυσωποῦσα, ὡς δακρύων ἄξια πράξασα. Διάλυσον τὸ χρέος, ὡς κᾀγὼ τοὺς πλοκάμους, ἀγάπησον φιλοῦσαν, τὴν δικαίως μισουμένην, καὶ πλησίον τελωνῶν σε κηρύξω, Εὐεργέτα φιλάνθρωπε.   Τὸ πολυτίμητον μύρον, ἡ Πόρνη ἔμιξε μετὰ δακρύων, καὶ ἐξέχεεν εἰς τοὺς ἀχράντους πόδας σου, […]

«Κανών της Μεγάλης Τρίτης» – Χορός Ψαλτών Πρέβεζας

ΟΡΘΡΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΥ (Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ) (2015)

11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 Τῼ ΑΓΙῼ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛῼ ΣΑΒΒΑΤῼ (ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΣΠΕΡΑΣ)

Follow

Ενημερωθείτε για κάθε νέα δημοσίευση στο email σας.

Μαζί με 145 ακόμα followers