Αρχείο κατηγορίας ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

«ΒΑΣΙΛΕΥ ΟΥΡΑΝΙΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ /ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ

Ἦχος πλ. β’
Βασιλεῦ οὐράνιε, Παράκλητε, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν, ὁ θησαυρὸς τῶν ἀγαθῶν, καὶ ζωῆς χορηγός, ἐλθέ, καὶ σκήνωσον ἐν ἡμῖν, καὶ καθάρισον ἡμᾶς ἀπὸ πάσης κηλῖδος, καὶ σῶσον ἀγαθὲ τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

 

«Σήμερον γεννάται εκ Παρθένου» ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ Θ΄ΩΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

http://www.pemptousia.gr/video/%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BD-%CE%B3%CE%B5%CE%BD%CE%BD%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CE%BF%CF%85/

«Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε» Ἀπολυτίκιον Θεοφανείων Ἦχος α΄ ΜΑΪΣΤΟΡΕΣ

Ἀπολυτίκιον Ἦχος α΄

Ἐν Ἰορδάνῃ βαπτιζομένου σου Κύριε, ἡ τῆς Τριάδος ἐφανερώθη προσκύνησις· τοῦ γὰρ Γεννήτορος ἡ φωνὴ προσεμαρτύρει σοι, ἀγαπητὸν σε Υἱὸν ὀνομάζουσα· καὶ τὸ Πνεῦμα ἐν εἴδει περιστερᾶς, ἐβεβαίου τοῦ λόγου τὸ ἀσφαλές. Ὁ ἐπιφανεὶς Χριστὲ ὁ Θεός, καὶ τὸν κόσμον φωτίσας δόξα σοι.