ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

Δοξαστικό Αγίου Μηνά Σπυρίδων Μαϊδάνογλου

«ΚΥΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

«ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ +ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

«ΜΕΤΑ ΜΥΡΩΝ ΠΡΟΣΕΛΘΟΥΣΑΙΣ» ΗΧΟΣ Β΄ ΕΩΘΙΝΟΝ Β΄ +ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

«ΤΗ ΑΘΑΝΑΤΩ ΣΟΥ ΚΟΙΜΗΣΕΙ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ +ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

«Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ» ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

  Δόξα… Ἦχος πλ. α’ Κύριε, παράγων ἐν τῇ ὁδῷ, εὗρες ἄνθρωπον τυφλὸν ἐκ γενετῆς, καὶ ἔκθαμβοι γεγονότες οἱ Μαθηταί, ἐπηρώτων σε, λέγοντες· Διδάσκαλε, τίς ἥμαρτεν, οὗτος, ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ; Σὺ δὲ Σωτήρ μου ἐβόας αὐτοῖς· Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν, οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ, ἀλλ’ ἵνα φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ἐν […]