ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

«ΚΥΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ/ ΤΑΛΙΑΔΩΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Advertisements

«ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

«Γέννημα ἐχιδνῶν»Ἦχος πλ. β’ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

Ἦχος πλ. β’ Γέννημα ἐχιδνῶν, ἀληθῶς ὁ Ἰούδας, φαγόντων τὸ Μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ γογγυζόντων κατὰ τοῦ τροφέως· ἔτι γὰρ τῆς βρώσεως οὔσης ἐν τῷ στόματι αὐτῶν, κατελάλουν τοῦ Θεοῦ οἱ ἀχάριστοι, καὶ οὗτος ὁ δυσσεβής, τὸν οὐράνιον Ἄρτον, ἐν τῷ στόματι βαστάζων, κατὰ τοῦ Σωτῆρος τὴν προδοσίαν εἰργάσατο. Ὢ γνώμης ἀκορέστου, καὶ τόλμης […]

«ΧΕΡΟΥΒΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ» ΗΧΟΣ ΒΑΡΥΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

Δοξαστικό Αγίου Μηνά Σπυρίδων Μαϊδάνογλου

«ΚΥΡΙΕ ΠΑΡΑΓΩΝ ΕΝ ΤΗ ΟΔΩ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Α΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΤΥΦΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ

«ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΥΤΟΥ +ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΑΪΔΑΝΟΓΛΟΥ