ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

«Χαλινοὺς ἀποπτύσας» ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΑΠΟΣΤΙΧΩΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ Γ. ΧΑΤΖΗΧΡΟΝΟΓΛΟΥ/ Α. ΜΟΥΤΑΟΓΛΟΥ/ Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ/ΘΡ. ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ

Ἦχος πλ. δ’ Χαλινοὺς ἀποπτύσας τοὺς πατρικούς, ἀστάτῳ φρενί, τοῖς κτηνώδεσι τῆς ἁμαρτίας, λογισμοῖς συνέζησα, ὅλον μου τὸν βίον δαπανήσας ἀσώτως, ὁ τάλας ἐγώ, τροφῆς δὲ λειπόμενος, βεβαιούσης καρδίαν, πρὸς καιρὸν λιπαίνουσαν, ἡδονὴν ἐσιτούμην. Ἀλλὰ Πάτερ ἀγαθέ, μὴ κλείσῃς μοι τὰ φιλάνθρωπα σπλάγχνα, ἀλλ’ ἀνοίξας δέξαι με, ὡς τὸν Ἄσωτον Υἱόν, καὶ σῶσόν με. Advertisements

Advertisements

«Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου» ΜΕΓΑ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΗΧΟΣ ΠΛ. Δ΄ ΧΟΡΟΣ Θ. ΦΩΚΑΕΥΣ/ΣΥΡΚΑΣ/ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ/ΣΤΑΝΙΤΣΑΣ/ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ

  Προκείμενον Ἦχος πλ. δ’ Μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ τοῦ παιδός σου, ὅτι θλίβομαι, ταχὺ ἐπάκουσόν μου, πρόσχες τῇ ψυχῇ μου, καὶ λύτρωσαι αὐτήν.

Advertisements

«Αργαί καταβασίαι του Τιμίου Σταυρού» Κ. ΠΡΙΓΓΟΣ- Μ. ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Advertisements

Advertisements

«ΠΑΤΕΡ ΑΓΑΘΕ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β’ ΔΟΞΑΣΤΙΚΟΝ ΑΙΝΩΝ ΟΡΘΡΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ +ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Advertisements

Advertisements

«ΕΙΣ ΑΝΑΜΑΡΤΗΤΟΝ ΧΩΡΑΝ» ΗΧΟΣ Α΄ΙΔΙΟΜΕΛΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

28 Advertisements

Advertisements

«ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΧΑΡΙΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Advertisements

Advertisements

«ΠΡΟ ΕΞ ΗΜΕΡΩΝ» ΗΧΟΣ ΠΛ. Β΄ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΜΑΡΚΟΣ

Advertisements

Advertisements